Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tots els tràmits

Accés informació pública Agricultura Aigua i sanejament Animals de companyia Arxiu
Biblioteca Cadastre Cementeri Circulació i mobilitat Cultura, joventut i festes
Economia i hisenda Educació Eleccions Empresa i emprenedors  Esports
Foment local Informació al ciutadà   Llicències obertura activitats Llicències urbanístiques  Manteniment infraestructures
Matrimonis civils  Medi ambient  Mercats i comerç Modernització i qualitat Ocupació i formació
Ocupació via pública Padró d'habitants Pagaments Pàrquing Participació i associacionisme
Patrimoni Perfil del contractant Policia local Promoció lingüística Protecció de dades personals
Recursos humans Règim interior Registre general Serveis socials Tauler d'anuncis
Turisme Urbanisme

 

 

Accés informació pública

SOL·LICITUD D'ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern)

      Formulari de sol·licitud d’accés a informació pública (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern)

 

Agricultura

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D'IMPRODUCTIVITAT

      Model de sol·licitud de certificat d’improductivitat

SOL·LICITUD D'ARRENDAMENT DE TERRES

      Model de sol·licitud d’arrendament de terres

SOL·LICITUD PER A DELIMITACIÓ D'UNA FINCA RÚSTICA

      Model de sol·licitud per a delimitar una finca rústica

SOL·LICITUD D'ALTA, BAIXA O MODIFICACIÓ DE DADES PER A REBRE PRODUCTE CONTRA LA MOSCA DE LA FRUITA

 

 

Aigua i sanejament

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Animals de companyia

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

      Model de sol·licitud d’obtenció de llicència i d’inscripció en el Registre Municipal

      Model de declaració responsable

      Model de sol·licitud d’antecedents penals

      Model de sol·licitud de baixa de l’animal en el Registre Municipal

 

 

Arxiu

SOL·LICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTS DE L'ARXIU

      Model de sol·licitud de consulta de documents de l'arxiu

 

 

biblioteca

SOL·LICITUD DE CARNET DE LECTOR DE LA XLPV

      Model de sol·licitud de carnet de lector de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana

SOL·LICITUD DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

      Sol·licitud de préstec interbibliotecari

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CLUB DE LECTURA

      Model d'inscripció club de lectura

 

 

cadastre

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

cementeri

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Circulació i mobilitat

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Contractació administrativa

 

 

cultura, joventut i festes

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Economia i Hisenda

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EN EL CAS DE SUBVENCIONS QUE FIGUREN NOMINATIVAMENT EN EL PRESSUPOST FORMALITZADES A TRAVÉS DE CONVENI SINGULARITZAT.

 

 

Educació

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Eleccions

Actualment no hi ha cap tràmit.

La pràctica totalitat dels tràmits i actuacions en matèria electoral es fan davant l’Administració electoral competent (Junta Electoral, etc.) i no davant l’Ajuntament. De tota manera els possibles tràmits que ací s’incorporaren ho serien una vegada convocat el procés electoral.

 

 

Empresa i emprenedors

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Esports

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Foment local

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Informació al ciutadà

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Llicències obertura activitats

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Llicències urbanístiques

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Manteniment infraestructures

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Matrimonis civils

SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL A LA CASA CONSISTORIAL.

      Model de sol·licitud de celebracio de matrimoni civil

      Modelo de solicitud de celebración de matrimonio civil

      INSTRUCCIONS GENERALS REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS EN L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.

      INSTRUCCIONES GENERALES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA.

 

 

Medi ambient

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Mercats i comerç

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Modernització i qualitat

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Ocupació i formació

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Ocupació via pública

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Padró d'habitants

SOL·LICITUD DE VOLANT O CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT.

      Model de sol·licitud de volant o certificat d’empadronament.

SOL·LICITUD DE CANVI DE DOMICILI.

      Model de sol·licitud de canvi de domicili.

 

 

Pagaments

GESTIÓ TRIBUTARIA

SOL·LICITUD DE BENEFICIS FISCALS EN L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER DISCAPACITAT.

      Model de sol·licitud d'exempció impost sobre vehicles de tracció mecànica per discapacitat.

      Modelo de solicitud de exención a personas con movilidad reducida.

      Model de sol·licitud d'exempció a titulars de maquinària amb cartilla d’inspecció agrícola.

      Modelo de solicitud de exención a titulares de maquinaria con cartilla de inspección agrícola.

SOL·LICITUD DE BENEFICIS FISCALS EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BONIFICACIONS I EXEMPCIONS.

      Model de sol·licitud de bonificació per a propietaris d’habitatges de protecció oficial

      Modelo de solicitud de bonificación para propietarios de viviendas de protección oficial

      Model de sol·licitud de bonificació per família nombrosa

      Modelo de solicitud de bonificación por família numerosa

      Model de sol·licitud de bonificació per empreses d'urbanització, construcció i promoció immobilaria

      Modelo de solicitud de bonificación para empresas de urbanización, construcción y promoción inmobilaria

      Model de sol·licitud de bonificació per cooperatives agràries i d'explotació

      Modelo de solicitud de bonificación para cooperativas agrarias y de explotación

      Model de sol·licitud de bonificació per immoble amb activitat econòmica d'especial interés

      Modelo de solicitud de bonificación para inmueble con actividat económica de especial interés

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRÉS INDEGUT.

      Model de sol·licitud d'ingrés indegut

      Modelo de solicitud de ingreso indebido

SOL·LICITUD D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE PAGAMENT.

RECURS DE REPOSICIÓ.

      Aval bancario suspensión liquidación

      Recurs de reposició

COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

      Compensació de deutes.

SOL·LICITUD D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS I ALTRES INGRESSOS.

      Aval bancari ajornament i fraccionament.

      Sol·licitud ajornament o fraccionament.

      Sol·licitud ajornament o fracc sense garantia.
INSPECCIÓ TRIBUTARIA

SOL·LICITUDS RESPECTE A LA CAMPANYA REVISIÓ TRIBUTÀRIA DE GUALS 2013-2014.

      Model de sol·licitud de resposta al requeriment d'informació relacionada amb la revisió tributària de guals.

      Modelo de solicitud de respuesta al requerimiento de información relacionada con la revisión tributària de vados.

      Model de sol·licitud d'autoliquidació de la taxa corresponent a la sol·licitud de llicència de gual.

      Modelo de solicitud de autoliquidación de la tasa correspondiente a la solicitud de licencia de vado.

 

 

Pàrquing

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Participació i associacionisme

Registre d`Associacions de la Generalitat Valenciana

En el següent enllaç podeu trobar la informació per a registrar la vostra associació en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana: 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=83

 

Inscripció d’una entitat o associació juvenil en el Cens d’Associacions Juvenils

Per a inscriure una entitat o associació juvenil en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, s’ha de presentar en els registres de l’IVAJ.GVA JOVE, o en qualsevol altre reconegut per la Generalitat.

En el següent enllaç podeu trobar la informació per a registrar la vostra associació en el registre IVAJ:GVA JOVE

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/asociacionismo/censo_asociaciones.html

 

Registre de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

En el següent enllaç podeu trobar la informació per a registrar la vostra associació en el Registre Participació Ciutadana de Comunitat Valenciana:

 http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14840

 

SOL·LICITUD D'ALTA/BAIXA O MODIFICACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS VEÏNALS (RMAV)

      Model de sol·licitud d‘inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de modificacions en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de baixa en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

 

 

Patrimoni

SOL·LICITUD D'ALTA O BAIXA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUALS.

      Model de sol·licitud d'alta

      Model de sol·licitud de baixa

SOL·LICITUD DE RESERVA EXCLUSIVA D'ESPAI EN LA VIA PÚBLICA PER MINUSVALIDESA.

      Model de sol·licitud d'alta per minusvalia

      Model de declaració responsable

      Model de sol·licitud de pròrroga

RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

     Instància general

 

 

Perfil del contractant

Actualment no hi ha cap tràmit

 

 

Policia local

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Promoció lingüística

SOL•LICITUD D'AJUDES A L'ACTIVITAT COMERCIAL EN VALENCIÀ

      Model de sol·licitud d’ajudes a l’activitat comercial en valencià

      Bases de les ajudes a l’activitat comercial en valencià.

 

 

Protecció de dades personals

SOL·LICITUD D'EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ A LES DADES PERSONALS.

      Model de sol·licitud d’exercici del dret d’accés a dades personals
      Model de sol·licitud d’exercici del dret de rectificació/cancel•lació de dades personals
      Model de sol·licitud d’exercici del dret d’oposició al tractament de dades personals

 

 

Recursos humans

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT (EN PROPIETAT I BORSES DE TREBALL TEMPORAL)

      Model de sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal)

 

 

Règim Interior

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Registre General

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Serveis Socials

TRÀMITS

SERVEIS SOCIALS GENERALS

Sol·licitud de percepció de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes d'emergència (servicis socials).

Sol·licitud de renda garantida de ciutadania per a les unitats familiars

Servici d'ajuda a domicili (SAD)

DONA

Sol·licitud d'ajuda econòmica per a dones maltractades de violència de gènere

Servei telefònic atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO)

FAMÍLIA I INFÀNCIA

Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família educadora.

Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. Carnet de Família Nombrosa.

Full de notificació de possible situació de desprotecció del menor detectada des de l'àmbit educatiu

Notificació, des de l'ÀMBIT POLICIAL, de sospita de situació de desprotecció o maltractament infantil.

Notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors

Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família monoparental. Carnet de família monoparental.

PERSONES MAJORS

Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) de JUBILACIÓ.

"Sol·licitud de reconeixement del complement als titulars de pensió de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social,
en la modalitat no contributiva, que residisquen en un habitatge llogat (PNC)."

Programa de vacances per a majors de l'IMSERSO

Programa de termalisme social de l'IMSERSO

Sol·licitud de vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana

Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià)

Sol·licitud de la Targeta del Major de la Comunitat Valenciana

Targetes culturals de la tercera edat.

Teleassistència (diputació)

"Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes per al desenrotllament personal de persones
de la tercera edat com ara eliminació de barreres arquitectòniques (servicis socials)."

Programa Bo Respir.

Programa Major a Casa

Programa 'Menjar a casa', dirigit a les persones majors que volen continuar vivint en els seus domicilis

Programa no estigues sol per Nadal

Residència tercera edat: Sol·licitud d'ingrés en centres.

Servici d'ajuda a domicili (SAD)

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Sol·licitud de revisió del grau de discapacitat per agreujament, milloria o error de diagnòstic i/o valoració

Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) d'INVALIDESA.

"Sol·licitud de reconeixement del complement als titulars de pensió de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social,
en la modalitat no contributiva, que residisquen en un habitatge llogat (PNC)."

Teleassistència

Servici d'ajuda a domicili (SAD)

Targeta europea d'estacionament persones amb mobilitat reduïda

"Prestacions econòmiques individuals (PEI) per a les persones amb discapacitat:
Ajudes per al desenrotllament personal: -Ajudes tècniques i productes de suport. -Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la casa. -Ajuda per a l'adaptació de vehicles."

"Prestacions Econòmiques Individuals (PEI) per a les persones amb discapacitat:
Sol·licitud d'ajudes complementàries de suport social: - Ajudes per a l'atenció especialitzada en centres residencials."

Programa vacances Imserso - Cocemfe

DEPENDÈNCIA

Web Oficial de la Dependència de la Comunitat Valenciana

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema

SEAFI

"Sol·licitud d'intervenció especialitzada per a una família o unitat familiar, a través dels següents servicis d'intervenció
Familiar: - Servicis especialitzats d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI) gestionats per entitats locals. "

 

DOCUMENTS

Sol·licitud targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

Full notificació absentisme

Guia de recursos de les famílies nombroses de la Comunitat Valenciana

Tríptic sobre família nombrosa. Beneficis.

 

 

     Instància general

 

 

Tauler d'anuncis

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Turisme

Actualment no hi ha cap tràmit.

 

 

Urbanisme:obres i activitats

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal