Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tots els documents

Accés informació pública Agricultura Aigua i sanejament Animals de companyia Arxiu
Biblioteca Cadastre Cementeri Circulació i mobilitat Cultura, joventut i festes
Economia i hisenda Educació Eleccions Empresa i emprenedors  Esports
Foment local Informació al ciutadà   Llicències obertura activitats Llicències urbanístiques  Manteniment infraestructures
Matrimonis civils  Medi ambient  Mercats i comerç Modernització i qualitat Ocupació i formació
Ocupació via pública Padró d'habitants Pagaments Pàrquing Participació i associacionisme
Patrimoni Perfil del contractant Policia local Promoció lingüística Protecció de dades personals
Recursos humans Règim interior Registre general Serveis socials Tauler d'anuncis
Turisme Urbanisme      

 

Accés informació pública

      Formulari de sol·licitud d’accés a informació pública (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern)

     Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

AGRICULTURA

      Model de sol·licitud de certificat d’improductivitat

      Model de sol·licitud d’arrendament de terres

      Model de sol·licitud per a delimitar una finca rústica

      Estatuts del Consell Agrari Municipal

      Ordenança municipal reguladora del servei de policia rural

      Calendari cremes

      DATA Document d’acompanyament i traçabilitat agrària

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Aigua i sanejament

      Ordenança de sanejament d’aigües residuals

      Ordenança reguladora del servei municipal d’abastiment domiciliari d’aigua potable.

      Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Animals de companyia

      Model de sol·licitud d’obtenció de llicència i d’inscripció en el Registre Municipal

      Model de declaració responsable

      Model de sol·licitud d’antecedents penals

      Model de sol·licitud de baixa de l’animal en el Registre Municipal

      Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia

     Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Arxiu

      Model de sol·licitud de consulta de documents de l'arxiu

     Reglament de l'arxiu Municipal

     Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

biblioteca

      Model de sol·licitud de carnet de lector de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana

      Sol·licitud de préstec interbibliotecari

      Model d'inscripció club de lectura

      Tutorial d'Absys, (programa comú de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana)

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

cadastre

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

cementeri

      Reglament per al règim i el govern del cementeri municipal de Tavernes de la Valldigna. 

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

circulació i mobilitat

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Contractació administrativa

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

cultura, joventut i festes

      Sol·licitud de la Casa de la Cultura

      Ordenança municipal taxes activitats culturals

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Economia i Hisenda

      Model de manteniment de tercers per a comunicar el compte bancari a l'ajuntament.

      Sol·licitud devolució IVMDH cèntim sanitari . Traducció del model proporcionat per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Educació

      CALENDARI ESCOLAR 2014-2015

      Normes de funcionament del Consell Gestor de l’Escola Infantil Mestre Víctor Calatayud

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Eleccions

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

      Consulteu resultats electorals en este municipi des de 1976

      Informació electors Of Agraria Col Divina Aurora i CS Dolores Rojas

      Proposta Oficina Cens Electoral reducció meses electorals.

      Contestació Ajuntament proposta reducció meses electorals.

      Informació electors Of Agraria Col Divina Aurora i CS Dolores Rojas

 

 

Empresa i emprenedors

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Esports

      Cartell horari piscina 2013

      Cartell manteniment i aerobic curs 2013-14

      Escola de jocs carta inscripció 2013-14

      Horari gimnàstica, defensa i aeròbic 2013

      Horari poliesportiu

      Jocs extraescolars horaris

      Tarifes activitats esportives

      Reglament d’ús de les instal·lacions del complex poliesportiu municipal.

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Foment local

      Pla d'Ocupació Conjunt Sol·licitud i documents

      Reglament de règim interior del viver d’empreses de Tavernes de la Valldigna.

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Informació al ciutadà

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Llicències obertura activitats

      Model de sol·licitud de canvi de titular de l'activitat.

      Model de sol·licitud de certificat d'informe urbanístic municipal.

      Model de sol·licitud de comunicació d'activitats innòcues.

      Model de sol·licitud de declaració responsable ambiental (DRA).

      Model de sol·licitud de declaració responsable espectacles (DRE).

      Model de sol·licitud de canvi de titular. Llei d'Espectacles.

logo libreoffice   Sol·licitud d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.

      Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars.

      Ordenança municipal sobre prevenció de la contaminació acústica (protecció de sorolls i vibracions)

      Ordenança municipal sobre antenes de telefonia, radio i televisió

      Taxa per l'aprofitament especial del domini públic amb l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

      Instància general.

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Llicències urbanístiques

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Manteniment infraestructures

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Matrimonis civils

      Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimoni civil autoritzat pel sr. Alcalde d'este Ajuntament.

      Model de sol·licitud de celebracio de matrimoni civil

      Modelo de solicitud de celebración de matrimonio civil

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Medi ambient

      Reglament Municipal integració disminuïts físics, psíquics i sensorials

      Normativa reguladora del servei de recollida de residus en la xarxa global d’ecoparcs (no és un reglament municipal, és del Consorci del Pla Zonal de Residus, Zones X, XI i XII, Àrea de gestió 1)

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Mercats i comerç

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Modernització i qualitat

      Ordenança reguladora de l'administració electrònica

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Ocupació i formació

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Ocupació via pública

logo libreoffice   Sol·licitud d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.

      Taxa per l'aprofitament especial del domini públic amb l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

      Instància general.

 

logo libreoffice      Instància general.

 

Padró d'habitants

      Model de sol·licitud de volant o certificat d’empadronament.

      Model de sol·licitud de canvi de domicili.

      Pirámide població a 31-12-2012

      Xifres anuals Població

      Població Tavernes segle XX

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Pagaments

 

      Model de sol·licitud d'exempció impost sobre vehicles de tracció mecànica per discapacitat.

      Modelo de solicitud de exención a personas con movilidad reducida.

      Model de sol·licitud d'exempció a titulars de maquinària amb cartilla d’inspecció agrícola.

      Modelo de solicitud de exención a titulares de maquinaria con cartilla de inspección agrícola.

      Model de sol·licitud de bonificació per a propietaris d’habitatges de protecció oficial

      Modelo de solicitud de bonificación para propietarios de viviendas de protección oficial

      Model de sol·licitud de bonificació per família nombrosa

      Modelo de solicitud de bonificación por família numerosa

      Model de sol·licitud de bonificació per empreses d'urbanització, construcció i promoció immobilaria

      Modelo de solicitud de bonificación para empresas de urbanización, construcción y promoción inmobilaria

      Model de sol·licitud de bonificació per cooperatives agràries i d'explotació

      Modelo de solicitud de bonificación para cooperativas agrarias y de explotación

      Model de sol·licitud de bonificació per immoble amb activitat econòmica d'especial interés

      Modelo de solicitud de bonificación para inmueble con actividat económica de especial interés

      Model de sol·licitud d'ingrés indegut

      Modelo de solicitud de ingreso indebido

      Model de sol·licitud de resposta al requeriment d'informació relacionada amb la revisió tributària de guals.

      Modelo de solicitud de respuesta al requerimiento de información relacionada con la revisión tributària de vados.

      Model de sol·licitud d'autoliquidació de la taxa corresponent a la sol·licitud de llicència de gual.

      Modelo de solicitud de autoliquidación de la tasa correspondiente a la solicitud de licencia de vado.

      Model de sol·licitud de resposta al requeriment d'informació relacionada amb la revisió tributària de guals.

      Modelo de solicitud de respuesta al requerimiento de información relacionada con la revisión tributària de vados.

      Model de sol·licitud d'autoliquidació de la taxa corresponent a la sol·licitud de llicència de gual.

      Modelo de solicitud de autoliquidación de la tasa correspondiente a la solicitud de licencia de vado.

      Aval bancario suspensión liquidación

      Recurs de reposició

      Compensació de deutes.

      Aval bancari ajornament i fraccionament.

      Sol·licitud ajornament o fraccionament.

      Sol·licitud ajornament o fracc sense garantia.

      Model de sol·licitud d'adhesió al pla de pagament mensual.

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Pàrquing

      Taxa per la prestació del servici d'aparcament de vehicles en el pàrquing subterrani municipal del passeig del País Valencià.

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Participació i associacionisme

      Model de sol·licitud d‘inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de modificacions en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de baixa en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Convocatoria subvencions Injuve 2013.

      Registre municipal d'associacions veïnals

      Reglament Municipal de Participació Ciutadana

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

      ORDENANCES FISCALS

      Model de sol·licitud d'exempció impost sobre vehicles de tracció mecànica per discapacitat

      Model de sol·licitud de bonificació per a propietaris d’habitatges de protecció oficial

      Model de sol·licitud de bonificació en l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per família nombrosa

      Model de sol·licitud d'ingrés indegut

      Calendari del contribuent

      Instància pla mensual pagament

      Sol·licitud prorrateig IVTM

      Manteniment de tercers bancaris

      Model autorització de la representació

      Sol·licitud endoso - Cessió de crèdit

      Sol·licitud prorrateig guals

      Domiciliació bancaria de rebuts

      Declaració de l'Impost sobre Increment de Valor de Terrenys Naturalesa Urbana

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Patrimoni

      Model de sol·licitud d'alta de gual

      Model de sol·licitud de baixa de gual

      Model de sol·licitud d'alta per minusvalia

      Model de declaració responsable

      Model de sol·licitud de pròrroga

     Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Perfil del contractant

ico-wordDeclaració responsable persona física

ico-wordDeclaració responsable persona jurídica

ico-wordModel aval annex V Reglament Contractes

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Policia local

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Promoció lingüística

      Model de sol·licitud d’ajudes a l’activitat comercial en valencià

      Bases de les ajudes a l’activitat comercial en valencià.

      Tríptic ajudes al valencià per a empreses 2016

      Reglament d’actuació preferencial del valencià

     Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Protecció de dades personals

      Model de sol·licitud d’exercici del dret d’accés a dades personals

      Model de sol·licitud d’exercici del dret de rectificació/cancel·lació de dades personals

      Model de sol·licitud d’exercici del dret d’oposició al tractament de dades personals

      Consells municipals a la ciutadania en el tractament de les dades que fa l’Ajuntament

      Llei Orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de Protecció de Dades Personals

      Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Recursos humans

      Model de sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal)

      Relació de Llocs de Treball (RLT) i la plantilla de personal de l’Ajuntament

     Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

BASES GENERALS QUE REGULEN ELS PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL:

     Selecció de personal laboral fix i funcionaris en propietat (excepte policia local).

     Selecció policia local com a funcionaris en propietat.

     Formació i constitució de borses de treball temporal.

REGLAMENTS EN MATÈRIA DE PERSONAL:

     Reglament adequació procediments administratius en matèria de personal.

     Reglament pel qual es procedeix a l’adequació de les normes reguladores dels procediments de gestió de personal de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna a la Llei 30/1992, de 26 novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

 

Règim Interior

     Planificació i organització de l’Ajuntament

     Informació sobre la corporació municipal

     Consulta convenis subscrits per l’Ajuntament 

     El Ple municipal 

     Actes del Ple des de 2003

     Actes sessions de la Junta de Govern Local 

     Dades econòmiques regidors i personal eventual 

     Escut municipal: Publicació aprovació en el BOE; publicació aprovació en el DOCV

     Bandera municipal: Publicació DOCV

     Denominació oficial del municipi: publicació edicte en el BOE

     Fills adoptius i predilectes de la ciutat

     Jutge de pau titular i substitut (històric de jutges de pau)

     Reglament orgànic municipal

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Registre General

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Serveis Socials

     Sol·licitud targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

     Full notificació absentisme

     Guia de recursos de les famílies nombroses de la Comunitat Valenciana

     Tríptic sobre família nombrosa. Beneficis.

     Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Tauler d'anuncis

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Turisme

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

 

 

Urbanisme:obres i activitats

      Reglament Municipal integració disminuïts físics, psíquics i sensorials

      Ordenança municipal reguladora de les bases generals per a la tramitació, aprovació i execució de programes per al desplegament d’actuacions integrades.

      Ordenança general reguladora del cànon d’urbanització

      Instància general

logo libreoffice      Instància general.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal