Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tràmits i documents - Serveis Socials

TRÀMITS

SERVEIS SOCIALS GENERALS

Sol·licitud de percepció de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes d'emergència (servicis socials).

Sol·licitud de renda garantida de ciutadania per a les unitats familiars

Servici d'ajuda a domicili (SAD)

DONA

Sol·licitud d'ajuda econòmica per a dones maltractades de violència de gènere

Servei telefònic atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO)

FAMÍLIA I INFÀNCIA

Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família educadora.

Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. Carnet de Família Nombrosa.

Full de notificació de possible situació de desprotecció del menor detectada des de l'àmbit educatiu

Notificació, des de l'ÀMBIT POLICIAL, de sospita de situació de desprotecció o maltractament infantil.

Notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors

Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família monoparental. Carnet de família monoparental.

PERSONES MAJORS

Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) de JUBILACIÓ.

"Sol·licitud de reconeixement del complement als titulars de pensió de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social,
en la modalitat no contributiva, que residisquen en un habitatge llogat (PNC)."

Programa de vacances per a majors de l'IMSERSO

Programa de termalisme social de l'IMSERSO

Sol·licitud de vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana

Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià)

Sol·licitud de la Targeta del Major de la Comunitat Valenciana

Teleassistència (diputació)

"Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes per al desenrotllament personal de persones
de la tercera edat com ara eliminació de barreres arquitectòniques (servicis socials)."

Programa Bo Respir.

Programa Major a Casa

Programa 'Menjar a casa', dirigit a les persones majors que volen continuar vivint en els seus domicilis

Programa no estigues sol per Nadal

Residència tercera edat: Sol·licitud d'ingrés en centres.

Servici d'ajuda a domicili (SAD)

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Sol·licitud de revisió del grau de discapacitat per agreujament, milloria o error de diagnòstic i/o valoració

Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) d'INVALIDESA.

"Sol·licitud de reconeixement del complement als titulars de pensió de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social,
en la modalitat no contributiva, que residisquen en un habitatge llogat (PNC)."

Teleassistència

Servici d'ajuda a domicili (SAD)

Targeta europea d'estacionament persones amb mobilitat reduïda

"Prestacions econòmiques individuals (PEI) per a les persones amb discapacitat:
Ajudes per al desenrotllament personal: -Ajudes tècniques i productes de suport. -Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la casa. -Ajuda per a l'adaptació de vehicles."

"Prestacions Econòmiques Individuals (PEI) per a les persones amb discapacitat:
Sol·licitud d'ajudes complementàries de suport social: - Ajudes per a l'atenció especialitzada en centres residencials."

Programa vacances Imserso - Cocemfe

DEPENDÈNCIA

Web Oficial de la Dependència de la Comunitat Valenciana

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema

SEAFI

"Sol·licitud d'intervenció especialitzada per a una família o unitat familiar, a través dels següents servicis d'intervenció
Familiar: - Servicis especialitzats d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI) gestionats per entitats locals. "

 

DOCUMENTS

Sol·licitud targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

Full notificació absentisme

Guia de recursos de les famílies nombroses de la Comunitat Valenciana

Tríptic sobre família nombrosa. Beneficis.

 

 

     Instància general

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal