Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal)

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal).
Què es pot sol·licitar? Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Model de sol•licitud de participació en proves selectives (personal en propietat, fix o borses de treball)

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol·licitud de participació en proves selectives de personal de l’Ajuntament (en propietat i borses de treball temporal).

 

Objecte del tràmit

La participació en proves selectives de selecció de personal, tant per a la selecció de personal funcionari en propietat com per a la contractació laboral indefinida de personal laboral. Igualment s’utilitza este procediment per tal de seleccionar personal per la constitució de les borses de treball temporal de l’Ajuntament de forma ordinària.

Qui pot sol·licitar-ho?
Qualsevol personal que complisca els requisits establits en les bases específiques de cada convocatòria (titulació acadèmica, edat, nacionalitat, permisos de conduir, etc) segons la naturalesa de les places convocades a cobrir.
Es paga algun tipus de taxa?
Sí. L’import es determina en l’ordenança reguladora.
Quan s’ha de sol·licitar?
En el termini de presentació de sol•licituds que estableixen les bases de la convocatòria comptador des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el butlletí o diari que corresponga segons cada convocatòria.
Com es presenta la sol·licitud?
• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015)
• En el registre de qualsevol òrgan administratiu de l’Administració de l’Estat o de qualsevol administració autonòmica o en les representacions diplomàtiques u oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprès de sol·licitud i en la còpia.
• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).
Què s’ha de presentar?

Model de sol·licitud de participació

• Justificant d’haver pagat els drets d’examen.

• Si és el cas, mèrits per a baremar i avaluar en la fase de concurs

• Si és el cas, memòries o altres documents que puguen exigir les bases de la convocatòria.

Com es tramita?

Inscripció:

La sol·licitud d’inscripció es tramita d’acord amb les bases de la convocatòria i la legislació aplicable de procediment de selecció de personal, així com per la normativa de procediment administratiu comú.

L’expedient finalitza amb el nomenament de les persones que han superat el procés selectiu com a funcionaris en propietat o personal laboral amb contractat indefinit i, si és el cas, amb la constitució i formació de la corresponent borsa de treball temporal.

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol•licitud

Activitat de Recursos Humans i Gestió de Personal

Plaça Major, 1-1a planta

Tavernes de la Valldigna

962824159

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

El titular de l’òrgan de govern competent en matèria de personal, és a dir, l’Alcaldia Presidència o la regidoria que tinga esta competència per delegació.

 

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de la sol•licitud.

Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Informació complementària.
La informació relativa al nom del aspirant, DNI, i altres dades que la normativa reguladora dels procediments de personal determinen que es publiquen en els taulers d’edictes o butlletins oficials seran d’informació pública en la web municipal i per això se’n dóna el consentiment al firmar la sol·licitud.
Fonts jurídiques i documentals

Normativa específica segons cada cas:

- Selecció de personal laboral fix i funcionaris en propietat (excepte policia local).

- Selecció policia local com a funcionaris en propietat.

- Formació i constitució de borses de treball temporal.

Normativa comuna:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

- Reial Decret 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

 

Pàgina actualitzada 25/05/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal