Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals.

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals.
Què es pot sol·licitar? Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Model de sol·licitud d’exercici del dret d’accés a dades personals
      Model de sol·licitud d’exercici del dret de rectificació/cancel•lació de dades personals
      Model de sol·licitud d’exercici del dret d’oposició al tractament de dades personals

 

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Exercitar els dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de dades personals.

Dret d’accés

És el dret d’u mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seues dades personals es tracten en l’Ajuntament, amb quina finalitat i quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

Dret de rectificació

És el dret d’u mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguen errònies o incompletes.

Dret de cancel·lació

És el dret d’u mateix a suprimir gratuïtament les seues dades personals quan siguen inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conserven durant un temps superior al que pertoque, o siguen contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s’han de conservar a disposició d’administracions públiques, jutges i tribunals per a atendre les responsabilitats que hi puga haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s’han de suprimir les dades.

Dret d’oposició

És el dret d’u mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tracten les seues dades personals. Este dret es pot exercir en els casos següents:

Quan no calga el consentiment per a tractar les dades sempre que hi haja un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no diga el contrari.

Quan es tracte de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

 

Objecte del tràmit

Sol·licitar l’accés a fitxers, rectificar les dades personals, cancel·lar-les o bé oposar-se al tractament automatitzat de les dades de què disposa l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designe voluntàriament algú que la represente).

Els familiars d’un difunt poden exercir el dret de cancel·lació davant els responsables dels fitxers.

Es paga algun tipus de taxa?
No.
Quan s’ha de sol·licitar?

Tot l’any.

El dret d’accés no podrà portar-se a terme en intervals inferiors a 12 mesos, excepte interès legítim degudament justificat.

Com es presenta la sol·licitud?

· Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-,Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015)

· En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

· Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

Què s’ha de presentar?

· Document de sol·licitud d’accés, cancel·lació, oposició o rectificació de dades personals degudament emplenat (vegeu apartat 1.5 Impresos).

· Fotocòpia del document que acredite la identitat de la persona afectada i de la identitat del representant (DNI, passaport o document equivalent).

· En cas de rectificació de dades, haurà d’adjuntar-s’hi la documentació que acredite les dades correctes.

 

Impressos associats

      Model de sol·licitud d’exercici del dret d’accés a dades personals
      Model de sol·licitud d’exercici del dret de rectificació/cancel•lació de dades personals
      Model de sol·licitud d’exercici del dret d’oposició al tractament de dades personals

Com es tramita?

Per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades personals heu de dirigir-vos a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna si sabeu o presumiu que té les vostres dades, i sol·licitar informació sobre quines dades té i com les ha obtingudes (dret d’accés), la rectificació de les dades (dret de rectificació) o la cancel·lació de les dades en els seus fitxers (dret de cancel·lació).

En cas del dret d’accés, heu de dirigir-vos directament al responsable del fitxer on es troben les vostres dades personals, utilitzant qualsevol mitjà que permeta acreditar l’enviament i la recollida de la sol·licitud per a l’exercici dels drets, acompanyant-hi còpia del DNI i indicant el fitxers que voleu consultar. Podeu accedir a la informació si es tracta d’informació sobre les vostres dades personals, però no si es tracta d’informació de tercers.

En cas dels drets de cancel·lació o rectificació, podreu accedir mitjançant escrit dirigit al responsable del fitxer de l’entitat de què es tracte. Si en el termini de 10 dies no rebeu contestació o és insatisfactòria, podeu reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, acompanyant-hi la documentació acreditativa d’haver sol·licitat la cancel·lació de dades davant l’entitat corresponent.

En cas d’exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació, és aconsellable, des del punt de vista probatori, acreditar la remissió de l’escrit corresponent, mitjançant segell d’entrada en el registre de l’administració requerida, o del resguard de l’enviament per correu certificat.

Els titulars de les dades també poden exercir el seu dret d’oposició al tractament automatitzat de les dades, d’acord amb l’article 6.4 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, segons el qual, sempre que no una llei no dispose el contrari, l’afectat podrà oposar-se al tractament quan hi hagen motius fundats i legítims relatius a una situació personal concreta. En eixe cas, el responsable del fitxer exclourà del tractament les dades relatives a l’afectat.

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud

Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades

Plaça Major, 1 Tavernes de la Valldigna (1ª Planta)

962824017

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

Dret d’accés

El responsable del fitxers (Alcaldia Presidència) té un mes per a contestar des que rep la sol·licitud, i ho ha de fer tant si té les dades com si no. Si la persona responsable contesta, però no hi adjunta la informació que es demana, té deu dies, a partir del moment en què ha contestat, per a fer efectiu el dret d’accés. Si no contesta dins este termini, es pot interposar reclamació de tutela de drets.

Drets de rectificació, cancel·lació i oposició

El responsable del fitxers (Alcaldia Presidència) té deu dies per a contestar des que rep la sol·licitud, i ho ha de fer tant si té les dades com si no. Si no contesta dins este termini, es pot interposar reclamació de tutela de drets.

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat faculta l’interessat a formular reclamació de tutela de drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa (art. 109 LRJPAC i 52-2 LRBRL). Per tant, si es pretén combatre-la, podeu presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb còpia de la sol·licitud cursada i de la contestació rebuda (si n’hi ha), perquè esta, al seu torn, es dirigisca a l’Ajuntament amb l’objectiu de fer efectiu el seu dret.

També podeu recórrer contra la resolució mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució o bé formular recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interpolar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Informació complementària.

Excepcions als drets d’accés i rectificació

- Si hi ha una prohibició legal.

- Si hi ha perill per a la defensa de l’Estat.

- Per qüestions de seguretat pública.

- Per a protegir els drets i les llibertats de tercers.

- Per necessitats d’una investigació policial.

- Per a assegurar el compliment de les obligacions tributàries.

- Si la hisenda pública està inspeccionant la persona afectada

 

Excepcions al dret de cancel·lació

A més de les apuntades en l’exercici del dret d’accés:

- Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no haja passat el termini no es poden suprimir).

- Si hi ha una relació contractual entre la persona titular de les dades i la persona responsable del tractament.

- Si hi ha una prohibició legal.

 

Excepcions al dret d’oposició

- Si hi ha una prohibició legal. En este enllaç teniu uns consells que també trobareu en les instal·lacions municipals.

Fonts jurídiques i documentals

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

 

Pàgina actualitzada 20/05/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal