Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud de reserva exclusiva d’espai en la via pública per minusvalidesa

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud de reserva exclusiva d’espai en la via pública per minusvalidesa.
Què es pot sol·licitar? Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Model de sol·licitud d'alta per minusvalia

      Model de declaració responsable

      Model de sol·licitud de pròrroga

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol•licitud de reserva exclusiva d’espai en la via pública per minusvalidesa.

Objecte del tràmit

La sol•licitud de llicència per a destinar una zona de via pública de manera exclusiva per a l’estacionament de vehicles per motius de discapacitat.

Qui pot sol·licitar-ho?
L’interessat o el seu representant legal. Els requisits per a poder obtenir la llicència es troben en el capítol 3 de l’ordenança municipal, entre els quals, de manera simplificada, per a minusvàlids que siguen conductors de vehicles adaptats es requereix una minusvalidesa del 65%, tenir reconeguda la mobilitat reduïda i necessitar cadira de rodes o aparells mecànics per a poder desplaçar-se. En cas de no ser el conductor, necessitarà el 75% de minusvalidesa i, a més dels requisits anteriors, tenir el concurs de tercera persona reconegut.
Es paga algun tipus de taxa?
No. En cas d’autoritzar-se, caldrà posar un senyal vertical i un d’horitzontal, a compte de l’interessat, en el lloc assenyalat a eixe efecte pels serveis tècnics municipals.
Quan s’ha de sol·licitar?
En qualsevol moment de l’any podrà sol•licitar-se tant l’alta com la baixa de la llicència. Ara bé, s’ha de tenir en compte que estes llicències s’atorguen per un termini de 3 anys. En cas de sol•licitar la pròrroga de la llicència haurà de fer-se 3 mesos abans de vèncer el termini esmentat.
Com es presenta la sol·licitud?
• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015)
• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).
Què s’ha de presentar?

Sol•licitud de la reserva:

Model de sol•licitud d’alta

• Fotocòpia del DNI, NIE, CIF del sol•licitant (i del representant, si és el cas). En cas de ser representant, també haurà d’acreditar-se la representació a través del document legal pertinent.

• Plànol de situació de l’edifici, amb indicació de la zona que es pretén ocupar.

• Determinació, si és procedent, dels elements ornamentals o de mobiliari urbà que puguen veure’s afectats per l’autorització.

• Certificat de minusvalidesa expedit per la Generalitat Valenciana o organisme competent, en què quede acreditada la naturalesa i el grau de minusvalidesa o discapacitat del sol•licitant o persona que ha de ser transportada de manera habitual.

• Certificat de mobilitat reduïda i, si és el cas, necessitat de concurs de tercera persona, expedit per la Generalitat Valenciana o organisme competent.

• Fotografia de la zona que s’ha de reservar.

Declaració jurada del titular, que manifeste que no posseeix cap plaça de garatge ni cap cotxera en els voltants de la vivenda (en un model normalitzat).

 

A més, per als casos en què el minusvàlid coincideix amb el conductor del vehicle:

• Documentació del vehicle. Permís de circulació i targeta d’inspecció tècnica del vehicle, on figuren les adaptacions fetes al vehicle. El vehicle ha d’estar domiciliat a Tavernes de la Valldigna.

• Fotocòpia del permís de conduir, si és el cas, que acredite la condició de minusvalidesa en l’aparell locomotor.

 

A més, en el casos en què el minusvàlid no coincideix amb el conductor del vehicle:

• Documentació del vehicle que habitualment trasllada el minusvàlid. Permís de circulació i targeta d’inspecció tècnica del vehicle. El vehicle ha d’estar domiciliat a Tavernes de la Valldigna.

 

Per a sol·licitar la pròrroga és necessari aportar, a més de la sol·licitud:

• Tota aquella documentació renovada de documentació anterior que ha caducat, com ara el DNI, el permís de circulació, el certificat de convivència...

• Declaració jurada del titular, que manifeste que no posseeix cap plaça de garatge ni cap cotxera en els voltants de l’habitatge, en un model normalitzat..

Com es tramita?

Sol•licitud de la reserva:

La sol•licitud d’alta es tramita d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l’Ordenança Reguladora de la concessió de llicències per a l’entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i reserves de via pública, i Reial Decret 1372/1986, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. Per tal de tramitar esta llicència caldrà informe del departament de Serveis Socials i de la Policia Local. L’expedient finalitza amb la resolució que concedeix la llicència o desestima la petició.

 

Pròrroga de la llicència:

Sol•licitud de la pròrroga.

L’interessat o, si és el cas, el representant, presentarà en el Registre, la sol•licitud degudament emplenada acompanyada de la documentació pertinent.

Una vegada registrada la sol•licitud, els Serveis Socials municipals i la Policia Local emetran un informe.

Finalment l’Alcaldia resoldrà sobre la sol•licitud presentada.

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol•licitud

Activitat de Fiscalització de Despeses

Plaça Major, 1-1a Planta

Tavernes de la Valldigna  

962824018

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

L’Alcaldia és l’òrgan de govern competent en esta matèria i té l’atribució per a dictar les resolucions d’atorgament i de la renovació de la llicència. Actualment, la competència està delegada en la Regidoria Delegada d’Economia, Hisenda i Patrimoni.

El termini màxim per a resoldre la sol•licitud és de tres mesos des de la data en què la sol•licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

 

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de la sol•licitud, encara que l’Ajuntament té l’obligació de resoldre.

Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Informació complementària.

La senyalització vertical (o placa) ha de ser del model homologat per l’Ajuntament i ha de situar-se, per compte de l’interessat, en el lloc assenyalat pels serveis tècnics municipals i indicar el número de matrícula autoritzada.

Ací podeu consultar l’ordenança municipal 

Fonts jurídiques i documentals

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Ordenança municipal de guals, càrrega i descàrrega i reserves de minusvalidesa

 

 

Pàgina actualitzada 25/05/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal