Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud d’alta o baixa de la llicència municipal de guals

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud d’alta o baixa de la llicència municipal de guals.
Què es pot sol·licitar? Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Model de sol·licitud d'alta

      Model de sol·licitud de baixa

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol·licitud d’alta de la llicència de gual o renúncia a la llicència.

Objecte del tràmit

La sol·licitud de llicència per a l’entrada i l’eixida de vehicles a través de les voreres, així com la renúncia a esta llicència.

Qui pot sol·licitar-ho?
L’interessat o el seu representant. Estes llicències es concedeixen salvat el dret de propietat i sense perjuí de tercers.
Es paga algun tipus de taxa?
Sí. Abans de concedir la llicència ha d’estar pagada la taxa corresponent, que pot consultar-se clicant ací
Quan s’ha de sol·licitar?
En qualsevol moment de l’any podrà sol·licitar-se tant l’alta com la baixa de la llicència. Ara bé, s’han de tenir en compte els efectes fiscals de la taxa que es prorratejarà en l’alta per trimestre natural (inclosa el trimestre d’alta) i per a la baixa (que podrà sol·licitar-se la devolució dels trimestres del mateix any posteriors al trimestre en què es sol·licite)
Com es presenta la sol·licitud?
• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015)
• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).
Què s’ha de presentar?

Alta de gual:

Model de sol·licitud d'alta

• Fotocòpia del DNI, NIE, CIF del sol·licitant (i del representant, si és el cas). En cas de ser representant també haurà d’acreditar-se la representació a través del document legal pertinent.

• Plànol de situació de l’edifici, en què es definisca clarament la ubicació del local.

• Fotografia exterior de la finca o local.

• Fotografia interior (amb vehicle o vehicles inclosos), exclusivament en el supòsit de garatges de vivendes unifamiliars.

• Resguard acreditatiu d’haver satisfet a l’Ajuntament els drets, taxes i arbitris que en cada moment siguen exigibles, d’acord amb l’ordenança fiscal corresponent.

• Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, per a edificis o vivendes de construcció recent.

• Fotocòpia de la llicència d’activitat o instal·lació pel que fa a activitats mercantils, industrials, comercials i de servei.

• Fotocòpia de la llicència d’activitat per a ús de garatge pel que fa a locals que puguen contindre un mínim de sis vehicles.

 

Sol·licitud de baixa:

Model de sol·licitud de baixa

• Fotocòpia del DNI, NIE, CIF del sol·licitant (i del representant, si és el cas). En cas de ser representant també haurà d’acreditar-se la representació a través del document legal pertinent.

• L’interessat haurà de presentar pel Registre d’Entrada de l’Ajuntament o en el departament de Patrimoni la placa indicativa de gual, suprimir les marques horitzontals de la via pública i qualsevol rampa que presumisca un ús de gual. 

Com es tramita?

Alta de gual:

La sol·licitud d’alta es tramita d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l’Ordenança Reguladora de la concessió de llicències per a l’entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i reserves de via pública i Reial Decret 1372/1986, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. L’expedient finalitza amb la resolució que concedeix la llicència o desestima la petició.

 

Baixa o renúncia de la llicència:

Sol·licitud de baixa.

L’interessat o, si és seu cas, el representant, presentarà en el Registre la sol·licitud degudament emplenada acompanyada de la placa de gual que empare la llicència. També haurà de retirar de la via pública els senyals indicatius de l’existència de gual així com la rampa que presupose un ús de gual.

Una vegada registrada la sol·licitud,la Policia Local informarà sobre l’estat en què es troba l’accés a l’immoble indicant si escau acceptar la renúncia. En cas de ser favorable l’informe de la Policia Local, l’Alcaldia resoldrà l’acceptació de la sol·licitud.

Si l’informe de la Policia Local és desfavorable, es requerirà al sol·licitant que esmene la falta en un termini de 10 dies i ho comunique a l’Ajuntament, o s’entendrà que desisteix de la sol·licitud. Una vegada l’interessat ho comunique, la Policia Local tornarà a emetre informe sobre l’estat i donarà lloc a la resolució per la qual s’estime la renúncia si compleix els requisits o al desistiment de la sol·licitud si l’informe de la Policia Local torna a ser desfavorable.

Baixa forçosa

És causada pels motius indicats en l’art. 15 de l'ordenança municipal

Es tramitarà l’expedient, d’ofici o a instància de part, es donarà tràmit d’audiència a l’interessat i l’Alcaldia dictarà, si escau, resolució de baixa, que es notificarà a l’interessat. La baixa tindrà efectes des que la data de la resolució de baixa de la llicència de gual.

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud

Activitat de Fiscalització de Despeses

Plaça Major, 1-1a Planta

Tavernes de la Valldigna  

962824018

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

L’Alcaldia és l’òrgan de govern competent en esta matèria i té l’atribució per a dictar les resolucions d’alta o baixa de la llicència de gual. Actualment, la competència està delegada en la Regidoria Delegada d’Economia, Hisenda i Patrimoni. El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

 

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de lasol·licitud, encara que l’Ajuntament té l’obligació de resoldre.

Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciósadministratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Informació complementària.

La senyalització vertical (o placa) ha de ser del model homologat per l’Ajuntament i ha d’estar necessàriament enganxada a la fatxada, indicar el número corresponent, l’adreça de la finca, els metres autoritzats i la denominació del gual.

Ací podeu consultar l’ordenança municipal i l’ordenança fiscal reguladora de la taxa

Fonts jurídiques i documentals

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Ordenança municipal de guals, càrrega i descàrrega i reserves de minusvalidesa

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa de guals

 

 

Pàgina actualitzada 25/05/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal