Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Reclamacions per responsabilitat patrimonial

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Reclamacions per responsabilitat patrimonial.
Què es pot sol·licitar? Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Instància general

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Reclamació per responsabilitat patrimonial.

Objecte del tràmit

La responsabilitat patrimonial pretén restituir per les lesions que els particulars patisquen en qualsevol dels seus béns i drets sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels servicis públics, llevat dels casos de força major o de danys que el particular tinga el deure jurídic de suportar conforme amb la llei.

Qui pot sol·licitar-ho?
El perjudicat o el seu representant legal.
Es paga algun tipus de taxa?
No.
Quan s’ha de sol·licitar?
El dret a reclamar prescriu a l’any de produir-se el fet o l’acte que motive la indemnització o de manifestar-se l’efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a comptar des de la curació o la determinació de les seqüeles.
Com es presenta la sol·licitud?
• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015)
• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).
Què s’ha de presentar?

• La reclamació podrà ser en qualsevol escrit o utilitzar una instància general
• Acreditació que s’han produït els fets causants dels danys i que eixos danys són conseqüència de la acció o omissió en la prestació de serveis de l’Ajuntament. Si escau, cal proposar la pràctica de proves per a acreditar-ho.

• Fotografies del lloc on es va produir l’accident o els danys.

• Justificació de la quantia sol·licitada amb original o còpia compulsada (informe pericial, factura o pressupost firmat, segellat i valorats pel responsable de taller o empresa competent, etc.).

• En cas de danys en béns (vehicles, immobles, etc.) la documentació acreditativa degudament compulsada de la titularitat.

• Fotocòpia del DNI del sol·licitant i, si escau, del representant. En cas d’haver-hi representant ha de quedar acreditada la representació de manera explícita.

• Qualsevol document que estime el tercer en benefici propi.

Com es tramita?

La persona interessada presenta la reclamació en els registres habilitats a este efecte. En cas que no hi haja prou documentació, es requereix a l’interessat que l’esmene o millore la reclamació.

Es demanen informes als departaments responsables del servici afectat.

Es dóna tràmit d’audiència al reclamant. Durant este tràmit l’interessat podrà presentar qualsevol al·legació i aportar altres documents que estime convenients.

En cas de ser preceptiu el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, es remetrà còpia integra de l’expedient per a dictamen.

Una vegada complits els passos anteriors, es resoldrà la reclamació realitzada en algun d’estos sentits: estimada, estimada parcialment o desestimada.

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud

Activitat de Fiscalització de Despeses

Plaça Major, 1-1a Planta

Tavernes de la Valldigna

962824018

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

L’Alcaldia és l’òrgan de govern competent en esta matèria i té l’atribució per a dictar les resolucions sobre les reclamacions per responsabilitat patrimonial. Actualment, la competència està delegada en la Regidoria Delegada d’Economia, Hisenda i Patrimoni.

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de sis mesos des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament, exclosos els períodes extraordinaris de prova.

 

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de la reclamació a l’efecte de poder instar recurs contenciós administratiu, encara que l’Ajuntament té l’obligació de resoldre.

Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant elmateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciósadministratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Informació complementària.
S’han d’aportar totes les proves que permeten demostrar que els danys són reals, que s’han produït com a conseqüència de l’acció o omissió per l’Ajuntament en la prestació d’un servici, i les que valoren els danys causats.
Fonts jurídiques i documentals
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual es va aprovar el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial

 

 

Pàgina actualitzada 05/06/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal