Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud d’alta/baixa o modificació de dades en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud d’alta/baixa o modificació de dades en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)
Què es pot sol·licitar Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Model de sol·licitud d‘inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de modificacions en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

      Model de sol·licitud de baixa en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (RMAV)

? Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

Objecte del tràmit

La inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals i, per a aquelles que ja hi estan inscrites, la baixa o qualsevol modificació.

? Qui pot sol·licitar-ho?
El representant legal de l’associació.
? Es paga algun tipus de taxa?
No.
? Quan s’ha de sol·licitar?
Termini de presentació
Durant tot l’any
? Com es presenta la sol·licitud?

• Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96-2824015.

• En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

• Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

? Què s’ha de presentar?

Inscripció:

Model de sol·licitud d‘inscripció

• Fotocòpia dels estatuts de l’associació (els quals han de reflectir obligatòriament que l’àmbit d’actuació ha de ser el municipi de Tavernes de la Valldigna).

• Certificat d’inscripció en el Registre Nacional d’Associacions o registre autonòmic d’associacions.

• Identitat i domicili dels titulars dels òrgans de govern i representació de l’associació. La presentació d’esta sol·licitud implica el consentiment per tal que l’adreça i correu electrònic es facen públics en la web municipal.

• Certificat del nombre d’associats.

• Fotocòpia del CIF.

Es pot presentar el pressupost i el programa d’activitats de l’any corrent, encara que no és obligatori.

 

Modificació:

Model de modificació de dades

• Certificat de l’acord de l’òrgan competent de l’associació que autoritza la modificació de les dades o bé document acreditatiu de la presència d’errades.

 

Baixa voluntària:

Model de baixa voluntària

• Certificat de l’acord de l’òrgan competent de l’associació que autoritza la baixa voluntària en el registre.

 

? Com es tramita?

Inscripció

La sol·licitud d’inscripció es tramita d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Reial Decret 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. L’expedient finalitza amb la resolució que ordena la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals.

 

Modificació

Per a modificar les dades inscrites, l’associació presenta una sol·licitud en model normalitzat adreçada a l’Alcaldia Presidència, la qual dictarà una resolució per a la modificació en el Registre. La modificació s’entendrà referida a la data en què es resolga l’expedient.

 

Baixa

Baixa per dissolució

Cal presentar fotocòpia del DNI del sol·licitant de la modificació i aportar el document d’inscripció de la dissolució en el registre general d’associacions corresponent i certificat de l’acord en el qual s’adopta la decisió de dissoldre l’associació, dins del mes següent a la data d’inscripció de la dissolució en el registre general corresponent.

Baixa voluntària.

L’associació ha de presentar la sol·licitud de baixa voluntària en el Registre, acompanyada d’un certificat de l’òrgan competent de l’associació, en què s’acredita que s’ha decidit sol·licitar la baixa.

Baixa forçosa

És causada per la permanència de l’associació en situació d’inactivitat durant dos anys consecutius per falta de comunicació a escrits enviats per l’Administració.

Es tramitarà l’expedient, d’ofici a instància de part, es donarà tràmit d’audiència a l’associació interessada i l’Alcaldia dictarà resolució de baixa, que es notificarà a l’associació i es donarà de baixa en el Registre. La baixa tindrà efectes des que la data de notificació o intent de notificació de la resolució a l’associació.

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud

Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades

Plaça Major, 1 Tavernes de la Valldigna (1a planta)

962824017

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

El titular de l’òrgan de govern competent en esta matèria té l’atribució per a dictar les resolucions d’inscripció, modificació o cancel·lació en el registre.

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és d’un mes des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

 

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de la sol·licitud.

? Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

? Informació complementària.

La informació relativa al nom de l’associació, nom de la persona que ocupa el càrrec de president, domicili social i correu electrònic seran d’informació pública en la web municipal i per això se’n dóna el consentiment al firmar la sol·licitud.

Ací podeu consultar el Registre Municipal d’Associacions Veïnals

? Fonts jurídiques i documentals

Llei Orgànica 1/2002, Reguladora del Dret d’Associació 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana

Reglament Municipal de Participació Ciutadana

 

 

Pàgina actualitzada 19/06/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal