Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tràmits i documents - Pagaments

TRÀMITS Gestió Tributària

SOL·LICITUD DE BENEFICIS FISCALS EN L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER DISCAPACITAT.

      Model de sol·licitud d'exempció impost sobre vehicles de tracció mecànica per discapacitat.

      Modelo de solicitud de exención a personas con movilidad reducida.

      Model de sol·licitud d'exempció a titulars de maquinària amb cartilla d’inspecció agrícola.

      Modelo de solicitud de exención a titulares de maquinaria con cartilla de inspección agrícola.

SOL·LICITUD DE BENEFICIS FISCALS EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BONIFICACIONS I EXEMPCIONS.

      Model de sol·licitud de bonificació per a propietaris d’habitatges de protecció oficial

      Modelo de solicitud de bonificación para propietarios de viviendas de protección oficial

      Model de sol·licitud de bonificació per família nombrosa

      Modelo de solicitud de bonificación por família numerosa

      Model de sol·licitud de bonificació per empreses d'urbanització, construcció i promoció immobilaria

      Modelo de solicitud de bonificación para empresas de urbanización, construcción y promoción inmobilaria

      Model de sol·licitud de bonificació per cooperatives agràries i d'explotació

      Modelo de solicitud de bonificación para cooperativas agrarias y de explotación

      Model de sol·licitud de bonificació per immoble amb activitat econòmica d'especial interés

      Modelo de solicitud de bonificación para inmueble con actividat económica de especial interés

      Instància general

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ PER INGRÉS INDEGUT.

      Model de sol·licitud d'ingrés indegut

      Modelo de solicitud de ingreso indebido

SOL·LICITUD D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE PAGAMENT.

RECURS DE REPOSICIÓ.

      Aval bancario suspensión liquidación

      Recurs de reposició

COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

      Compensació de deutes.

SOL·LICITUD D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS I ALTRES INGRESSOS.

      Aval bancari ajornament i fraccionament.

      Sol·licitud ajornament o fraccionament.

      Sol·licitud ajornament o fracc sense garantia.TRÀMITS Inspecció Tributària

SOL·LICITUDS RESPECTE A LA CAMPANYA REVISIÓ TRIBUTÀRIA DE GUALS 2013-2014.

      Model de sol·licitud de resposta al requeriment d'informació relacionada amb la revisió tributària de guals.

      Modelo de solicitud de respuesta al requerimiento de información relacionada con la revisión tributària de vados.

      Model de sol·licitud d'autoliquidació de la taxa corresponent a la sol·licitud de llicència de gual.

      Modelo de solicitud de autoliquidación de la tasa correspondiente a la solicitud de licencia de vado.DOCUMENTS

 

      Model de sol·licitud d'exempció impost sobre vehicles de tracció mecànica per discapacitat.

      Modelo de solicitud de exención a personas con movilidad reducida.

      Model de sol·licitud d'exempció a titulars de maquinària amb cartilla d’inspecció agrícola.

      Modelo de solicitud de exención a titulares de maquinaria con cartilla de inspección agrícola.

      Model de sol·licitud de bonificació per a propietaris d’habitatges de protecció oficial

      Modelo de solicitud de bonificación para propietarios de viviendas de protección oficial

      Model de sol·licitud de bonificació per família nombrosa

      Modelo de solicitud de bonificación por família numerosa

      Model de sol·licitud de bonificació per empreses d'urbanització, construcció i promoció immobilaria

      Modelo de solicitud de bonificación para empresas de urbanización, construcción y promoción inmobilaria

      Model de sol·licitud de bonificació per cooperatives agràries i d'explotació

      Modelo de solicitud de bonificación para cooperativas agrarias y de explotación

      Model de sol·licitud de bonificació per immoble amb activitat econòmica d'especial interés

      Modelo de solicitud de bonificación para inmueble con actividat económica de especial interés

      Model de sol·licitud d'ingrés indegut

      Modelo de solicitud de ingreso indebido

      Model de sol·licitud de resposta al requeriment d'informació relacionada amb la revisió tributària de guals.

      Modelo de solicitud de respuesta al requerimiento de información relacionada con la revisión tributària de vados.

      Model de sol·licitud d'autoliquidació de la taxa corresponent a la sol·licitud de llicència de gual.

      Modelo de solicitud de autoliquidación de la tasa correspondiente a la solicitud de licencia de vado.

      Model de sol·licitud de resposta al requeriment d'informació relacionada amb la revisió tributària de guals.

      Modelo de solicitud de respuesta al requerimiento de información relacionada con la revisión tributària de vados.

      Model de sol·licitud d'autoliquidació de la taxa corresponent a la sol·licitud de llicència de gual.

      Modelo de solicitud de autoliquidación de la tasa correspondiente a la solicitud de licencia de vado.

      Aval bancario suspensión liquidación

      Recurs de reposició

      Compensació de deutes.

      Aval bancari ajornament i fraccionament.

      Sol·licitud ajornament o fraccionament.

      Sol·licitud ajornament o fracc sense garantia.

      Model de sol·licitud d'adhesió al pla de pagament mensual.

      Instància general

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal