Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Justificació de la subvenció en el cas de subvencions que figuren nominativament en el pressupost formalitzades a través de conveni singularitzat.

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Justificació de la subvenció en el cas de subvencions que figuren nominativament en el pressupost formalitzades a través de conveni singularitzat.
Què es pot sol·licitar Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
Com es tramita? Quins recursos són procedents contra la resolució
Informació complementària Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS


      Model de memòria justificativa de la subvenció de l'entitat/associació/club correponent a l'exercici

      Instància general

? Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol·licitud de l’aprovació de la justificació presentada i pagament de la subvenció.

Objecte del tràmit

L’aprovació de la justificació per a cobrar la subvenció.

? Qui pot sol·licitar-ho?
L’interessat o el representant legal de l’entitat o l’associació que rep la subvenció.
? Es paga algun tipus de taxa?
No.
? Quan s’ha de sol·licitar?
Es presenta dins d’un termini de tres mesos una vegada realitzada l’activitat o projecte subvencionada. En tot cas la justificació ha de presentar-se dins de l’any natural a què correspon el pressupost on està prevista.
? Com es presenta la sol·licitud?

Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

plaça Major, 1

de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores.

Tel. 96-2824015 

En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

?Què s’ha de presentar?

Justificació Normativa

a) Instància subscrita pel president de l’entitat en què sol·licita, si és el cas, el pagament de la subvenció.

b) Memòria de l’activitat durant el període subvencionat.

c) Certificat expedit pel perceptor, acreditatiu dels termes en què ha estat complida la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

d) Balanç referit a la data d’acabament de l’activitat i, en tot cas, a 31 de desembre de l’any corresponent.

e) Compte justificatiu de les despeses fetes, per import igual o superior a la subvenció percebuda, que s’ajustaran als següents requisits:

Inclourà, sota la responsabilitat del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeta acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció.

Comprendrà una declaració de les actuacions fetes que han estat finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada una de les despeses en què han incorregut. Els documents que formen el compte justificatiu hauran de complir els requisits de l’apartat 2 de l’article 23 de l’ordenança municipal.

?Com es tramita?

Una vegada presentada la justificació, es passa a fiscalització de la Intervenció general per a comprovar si la documentació presentada s’ajusta a l’Ordenança.

Si es fiscalitza de conformitat, s’aprova per resolució de l’òrgan competent que ordenarà pagar la subvenció o el percentatge que quede pendent de pagament.

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud

Activitat de Fiscalització de Despeses

Plaça Major, 1

Tavernes de la Valldigna (1a Planta)

962824018

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

L’Alcaldia és l’òrgan de govern competent en esta matèria que té l’atribució per a dictar les resolucions pertinents. Actualment la competència està delegada en la Regidoria Delegada d’Economia, Hisenda i Patrimoni.

El termini màxim per a resoldre la justificació és de tres mesos des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

 

Efectes del silenci

La falta de resposta en el termini assenyalat implica la desestimació de lasol·licitud, encara que l’Ajuntament té l’obligació de resoldre.

?Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant elmateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

?Informació complementària.
La forma de concedir les subvencions és en règim de concurrència competitiva conforme establix l’article 5.1 de l’ordenança. No obstant això, no és necessària la publicitat prèvia quan les subvencions tinguen assignació nominativa en el pressupost (art. 5.2). Estes subvencions es formalitzaran a través de la signatura de conveni singularitzat que està previst en el segon paràgraf de l’article 21.
?Fonts jurídiques i documentals

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel quals’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

Ordenança municipal

 

 

Pàgina actualitzada 10/06/2013

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal