Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Què es pot sol·licitar? Qui ha de sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Requisits per a obtindre la llicència
Què s’ha de presentar? Com es tramita?
Quins recursos són procedents contra la resolució? Informació complementària
Fonts jurídiques i documentals

DOCUMENTS ASSOCIATS

► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

Objecte del tràmit

Autoritzar la tinença d’animals potencialment perillosos.

Qui ha de sol·licitar-ho?
Qui figure en el RIVIA com a titular d’un animal potencialment perillós i, si escau, qui el tinga o el passege.
Es paga algun tipus de taxa?
No
Quan s’ha de sol·licitar?
En els primers 3 mesos de vida de l’animal o en el mes posterior a l’adquisició.
Com es presenta la sol·licitud?

Preferentment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

plaça Major, 1

de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores.

Tel. 96-2824015 

En qualsevol oficina de correus. En este cas s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

Actualment no es pot presentar en línia (on-line).

Requisits per a obtindre la llicència
  • Ser major d’edat.
  • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, ni haver estat privat per resolució judicial del dret de la tinença d’animals potencialment perillosos.
  • No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el Règim Jurídic d’Animals Potencialment Perillosos; això no obstant, no serà impediment per a l’obtenció o, si és el cas, renovació de la llicencia haver estat sancionat amb la suspensió temporal de la llicència, sempre que en el moment de la sol·licitud la sanció de suspensió imposada anteriorment s’haja complit íntegrament.
  • Tindre capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
  • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 120.000 euros.
Què s’ha de presentar?

Obtenció de llicència: 

Modificació:

  • Qualsevol variació en les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel titular en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es produïsca.

Baixa de l’animal: 

Renovació:

  • Cada 5 anys s’haurà de renovar la llicència, és a dir, s’haurà de presentar novament tota la documentació requerida per a l’obtenció de la llicència.
Com es tramita?

Obtenció de llicència:

L’expedient finalitza amb la resolució per la qual es concedeix la llicència i s’ordena la inscripció en el Registre Municipal d’Animals. Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud

Secció de Contractació i Serveis Públics

Plaça Major, 1

Tavernes de la Valldigna (2a Planta)

962824158

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Resolució

L’òrgan competent és l’Alcaldia Presidència i, per delegació, la Regidoria Delegada de Serveis Públics. El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és tres mesos des de la data en què la sol·licitud i la documentació corresponent entren en el registre de l’Ajuntament.

Efectes del silenci

Estimatoris

Quins recursos són procedents contra la resolució.

La resolució que es dicte esgota la via administrativa i es pot recórrer contra ella mitjançant recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci (Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Fonts jurídiques i documentals

Normativa 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal