Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Sol·licitud d’accés a informació pública

 
DETALL PROCEDIMENTAL DEL TRÀMIT:
Sol·licitud d’accés a informació pública (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern)
Què es pot sol·licitar? Qui pot sol·licitar-ho ?
Es paga algun tipus de taxa? Quan s’ha de sol·licitar?
Com es presenta la sol·licitud? Què s’ha de presentar?
S'ha de motivar la sol·licitud Com es tramita?
Quins recursos són procedents contra la resolució Informació complementària
Fonts jurídiques i documentals  

DOCUMENTS ASSOCIATS

      Model de sol·licitud d’accés a informació pública
 
► Què es pot sol·licitar? (nom i objecte del tràmit)

Nom del tràmit

Sol·licitud d’accés a informació pública (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern)


Objecte del tràmit

Sol·licitar informació pública, entesa com els continguts o documents, siga quin siga el format o suport, que estan en poder de l’Ajuntament i que hagen estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

 

No es pot sol·licitar i, per tant, en cas de demanar-se no s’admetrà a tràmit la sol·licitud, mitjançant resolució motivada, aquelles:

a) Que es referisquen a informació que estiga en curs d’elaboració o de publicació general.

b) Que estiguen referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport com ara la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.

c) Relatives a informació que, per a divulgar-la, siga necessària una acció prèvia de reelaboració.

d) Dirigides a un òrgan que no tinga en el seu poder la informació quan es desconega el competent.

e) Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Podrà limitar-se l’accés a la informació sol·licitada quan accedir-hi supose, respecte al benefici que puga aportar l’accés, coneixement o difusió, un dany o perjudici major per a la:

a) La seguretat nacional.

b) La defensa.

c) Les relacions exteriors.

d) La seguretat pública.

e) La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.

f) La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.

g) Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.

h) Els interessos econòmics i comercials.

i) La política econòmica i monetària.

j) El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.

k) La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.

l) La protecció del medi ambient.


Concreció de la informació:

Cal que el sol·licitant identifique de forma suficient la informació requerida, ja que, altrament, se li demanarà que, en un termini de deu dies, la concrete, i se li informarà que si no ho fa se’l tindrà per desistit i de la suspensió del termini per a dictar la resolució.

Per tant, a fi d’accelerar la tramitació de la resposta, el sol·licitant ha de precisar tan concretament com siga possible l’objecte de la sol·licitud. Amb esta finalitat hi pot agregar les dades addicionals que estime convenients, com, per exemple, –en cas de saber-ho- el departament on es trobe la informació requerida.

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física o jurídica.

Es paga algun tipus de taxa?
L’accés a la informació es gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies o el trasllat de la informació a un format diferent a l’original podrà donar lloc a l’exigència d’exaccions en els termes que preveu la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, o, conforme a la normativa autonòmica o local aplicable.
Quan s’ha de sol·licitar?

Tot l’any.

Com es presenta la sol·licitud?

• En el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna –València-, Plaça Major, 1 de dilluns a divendres 9 a 14 hores i dilluns de vesprada de 16 a 18:30 hores). Tel. 96- 2824015)

• En qualsevol oficina de correus. En este cas, s’ha de presentar en sobre obert per tal que es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

• També podrà presentar-se per qualsevol altre mitjà que permeta tindre constància de:

a) La identitat del sol·licitant.

b) La informació que es sol·licita.

c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.

d) Si escau, la modalitat que preferisca per tal d’accedir a la informació sol·licitada.

Què s’ha de presentar?

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretenga obtenir continga dades personals de tercers, que no tinguen empara legal l’accés; per tant, caldrà en este cas annexar-hi el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

S'ha de motivar la sol·licitud?

No.

De tota manera, si la informació a què es pretén accedir presenta dades personals, el raonament que el sol·licitant puga adduir, si ho estima pertinent, ajudarà a la ponderació que s’haja d’efectuar per tal que les dades personals puguen ser-li revelades.

Sí que s’ha de justificar quan l’exercici de la informació es faça en l’exercici d’un dret o en el fet que el sol·licitant tinga la condició d’investigador i motive l’accés per a finalitats històriques, científiques o estadístiques.

 

Impressos associats

      Model de sol·licitud d’accés a informació pública
Com es tramita?

La sol·licitud es tramita d’acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La sol·licitud serà tramitada pel departament on hi haja la informació, sense perjudici de requerir, si ho considera oportú, informe a l’Activitat de Règim Interior, i de remetre còpia de la resolució per a publicació en la web municipal.

 

Dependència administrativa municipal que tramita la sol·licitud:

La que custodie la informació requerida.

 

Dependència administrativa que coordina l’accés a la informació pública:

Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades

Plaça Major, 1 Tavernes de la Valldigna (1a planta)

962824017

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Resolució

L’òrgan competent per a resoldre notificarà al sol·licitant, i als tercers afectats que ho hagen demanat, la resolució que concedisca o denegue l’accés en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Este termini podrà ampliar-se per un mes més en cas que el volum o la complexitat de la informació que es demane ho facen necessari i amb notificació prèvia al sol·licitant. Es motivaran les resolucions que deneguen l’accés, les que concedisquen l’accés parcial o a través d’una modalitat diferent a la sol·licitada i les que permeten l’accés quan hi haja hagut oposició d’un tercer. En este últim supòsit, s’indicarà expressament a l’interessat que l’accés només tindrà lloc quan haja transcorregut el termini de l’art. 22.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern. Quan la mera indicació de l’existència o no de la informació supose la vulneració d’algun dels límits a l’accés s’assenyalarà esta circumstància quan es desestime la sol·licitud.

 

Efectes del silenci

Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

Contra les resolucions dictades en esta matèria es pot recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d’interposar la reclamació potestativa prevista en l’article 24 de la Llei 19/2013.

Quins recursos són procedents contra la resolució.

Contra tota resolució expressa o presumpta en matèria d’accés a la informació pública es pot recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d’interposar-se reclamació, amb caràcter potestatiu i previ a eixa impugnació judicial, davant el Consell de Transparència i Bon Govern, per al cas que la comunitat autònoma –després de signar el corresponent conveni amb l’Administració General de l’Estat- haja atribuït a eixe Consell la competència per a resoldre la reclamació o, en cas contrari, a l’òrgan independent i específic que determine o haja determinat la comunitat autònoma abans de desembre de 2015. Esta reclamació s’interposarà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat o des de l’endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Si s’opta per interposar la reclamació no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquella s’haja resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació presumpta (art. 116.2 LRJPAC)

Informació complementària.

L’Ajuntament publicarà en l’apartat Transparència Municipal de la web i, concretament, en l’opció que es diu “Difusió” que es troba dins de l’apartat anomenat “Exercici del dret d’accés a informació pública (publicitat reactiva)”, la informació més sol·licitada amb més freqüència.

Fonts jurídiques i documentals

Normativa

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal