Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tauler Municipal d'Anuncis

Cliqueu ací per a consultar el document íntegre que és objecte d’exposició pública.

Els anuncis relatius a actuacions municipals en fase d’aprovació i que es sotmeten a tràmit d’informació pública, per tal que es puguen presentar al·legacions, suggeriments, reclamacions, etc., com és en el cas d’aprovacions de disposicions generals, normes reglamentàries, ordenances, etc. s’han de consultar ací: Actuacions municipals en fase d’exposició pública

En eixe apartat també es poden consultar les actuacions municipals que originen també l’obertura d’un termini, però no en una fase d’aprovació inicial d’un acte administratiu, sinó per a la presentació directa de sol·licituds, instàncies, etc. Ho podeu fer des d’ací Altres actuacions municipals

 -
Servei/Matèria Remitent Descripció de l’assumpte (cliqueu per a obtenir el document) Data acabament exposició
Pagaments EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 31, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL AUTORITZAT PER EL SR. ALCALDE D’ESTE AJUNTAMENT. 30-7-2017
Pagaments EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚM 37, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA EN L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL; I L’ESTABLIMENT I ORDENACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D’ENTRADES DE LES ACTIVITATS CULTURALS I/O LÚDIQUES PER A LES FESTES PATRONALS DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 30-7-2017
Urbanisme Anunci de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre suspensió de l’aprovació de noves classificacions de sòl i de l’atorgament de noves llicències urbanístiques en la zona d’este terme municipal afectada per l’actuació ferroviària tren de la costa 16-11-2017
Cementeri Ban de l’Alcaldia per a autoritzar la col·locació de flors i elements ornamentals en terra en períodes puntuals. 31-12-2017
Urbanisme Anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques, i de l'aprovació de programes d'actuació, en l'àmbit afectat pel procediment de delimitació del domini públic hidràulic en un tram del marge esquerre del barranc de Malet i del riu Vaca, en este terme municipal. 8-2-2018
Urbanisme Anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques, i de l'aprovació de programes d'actuació, en l'àmbit afectat pel procediment de delimitació del domini públic hidràulic en un tram del marge esquerre del barranc de Malet i del riu Vaca, en este terme municipal. 8-2-2018
Regim interior Resolució sobre modificació de la resolució 1925/2015, de 30 de juliol, relativa a la delegació de la presidència efectiva i vicepresidència de les comissions municipals informatives permanents. Maig 2019
Regim Interior Anunci personal eventual Maig 2019
Regim Interior Anunci nomenament tinents d'alcalde Maig 2019
Regim Interior Anunci retribucions organs colegiats Maig 2019
Regim Interior Anunci delegacions Alcaldia Maig 2019
Regim Interior Anunci dedicació regidories Maig 2019
Regim Interior Anunci nomenament de membres de la Junta de Govern Local Maig 2019
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal