Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Urbanisme:obres i activitats

10-03-2017 Anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre convocatòria de subhasta pública per a l'adjudicació del lot núm. 8 dels serveis de temporada de platja 2017

21-02-2017 Sotmetiment tràmit informació pública ordenança informe avaluació d'edificis.

26-07-16 Versió preliminar de l'Homologació Modificativa del Sòl No Urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana

08-04-16 ANUNCI SOBRE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MITJANÇANT TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS.

07-04-16 ANUNCI SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ A LA PARCEL·LA 55 DEL POLÍGON 505.ANUNCI SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ A LA PARCEL·LA 55 DEL POLÍGON 505.

14-03-16 Reglament Municipal integració disminuïts físics, psíquics i sensorials

16-02-16 Edicte llicència ambiental activitat destinada a oficina bancària en c/ Metge Grau, 2.

08-07-15 Publicat l'acord del Ple que aprova la modificació núm. 8 del PGOU, sobre tancament de parcel·les. Tancament de solars sense edificar. Més informació Serveis-Urbanisme-Planejament

08-07-15 Publicat un anunci sobre informació pública de la modificació puntual 8 del Pla General que afecta les normes urbanístiques relatives al tancament de parcel·les. Documents annexats: Doc 1 - Doc 2 - Doc 3

25-06-15 Publicat l'anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna pel qual es sotmet al tràmit d'informació pública el Modificat núm. 2 del projecte d'urbanització del Programa d'actuació integrada de la unitat d'execució única del Sector 3 El Golfo del vigent Pla

02-06-15 Publicats els projectes de reparcel·lació dels sectors 6 i 12, que per un descuit no s'havia fet encara. Demanem disculpes

20-04-15 Publicat l'EDICTE SOBRE INSTAL·LACIONS EVENTUALS PER A CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSICA IBOGA SUMMER FESTIVAL 2015

20-04-15 Publicat còpia del BOP on es troba l'edicte de l'Ajuntament que regeix l'adjudicació, per subhasta, de l'explotació per tercers dels servies de temporada en la platja d'este municipi corresponent als anys 2015 i 2016

14-04-15 Publicat el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ PER TERCERS DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN LA PLATJA D'ESTE MUNICIPI CORRESPONENT ALS ANYS 2015 I 2016.

01-04-15 Publicat l'anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre convocatòria de subhasta pública per a l'adjudicació de serveis de temporada de platja 2015 i 2016.

19-02-15 A la vostra disposició l'edicte sobre publicació en la pàgina web del document titulat “Resultats i conclusions” del procés de participació ciutadana de l'Estudi de Paisatge d'este municipi. Més informació en Serveis-Urbanisme o Ajuntament-Corporació i govern-Normativa local, resolucions judicials i publicacions-Tauler Municipal d'Anuncis

03-02-15 Publicat un edicte sobre informació publica del pla municipal d'explotació de serveis de temporada platja en zona DPMT per a l'any 2015. Més informació en Ajuntament / Corporació i govern / Normativa local, resolucions judicials i publicacions / Actuacions municipals en fase d'exposició pública / Altres actuacions municipals

18-11-14 Publicat l'edicte sobre obertura del procés de participació ciutadana de l’Estudi de Paisatge del municipi.

18-11-14 Hem publicat el Pla parcial refós del Sector 19 Sant Pau. Més informació Serveis-Urbanisme-Planejament

01-09-14 Actualitzats els continguts dels anuncis de situació del sector 6 i 14. Més informació en Serveis-Urbanisme-Programes

01-09-14 Ja teniu a la vostra disposició el PLA DE -PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA NOVA EDAR

09-07-14 Publicat l'edicte de l’Ajuntament pel qual s’anuncia tràmit d’informació pública del procediment iniciat a instància de l’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del sector 19 Sant Pau PRI-2, per a declaració de suspensió en l’execució del programa. Més informació Serveis-Urbanisme-Programes

07-05-14 Publicada providència sobre sol·licitud de suspensió temporal de programa d'actuació integrada a sol·licitud de l'agent urbanitzador. Més informació en Serveis-Urbanisme:obres i activitats-Programes

02-05-14 Creat un nou botó en la pàgina d'inici on teniu publicat el plec de licitació serveis temporada platja 2014 i els plànols associats. Més informació en Serveis-Urbanisme

30-04-14 Publicat el plec de licitació serveis temporada platja 2014. Més informació en Serveis-Urbanisme

27-01-14 Teniu a la vostra disposició el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del sector 19 Sant Pau aprovat definitivament pel Decret d'Alcaldia de 20-01-14. Més informació en Serveis-Urbanisme-Reparcel·lació

4-11-13 El Ple de l'Ajuntament ha acordat iniciar un procediment administratiu per a declarar els incompliments de l'agent urbanitzador adjudicatari del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució única del Sector 6 Entrada Platja de sòl urbanitzable. Més informació en Serveis - Urbanisme - Programes

4-11-13 Anunci de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre l’obertura del tràmit d’informació pública del projecte de reparcel•lació forçosa redactat d’ofici corresponent a la unitat d’execució única del programa d’actuació integrada corresponent a l’àmbit anomenat Sant Pau S-19 PRI-2. Més informació en Serveis - Urbanisme - Programes

4-11-13 El Ple de l'Ajuntament ha acordat iniciar un procediment administratiu per a declarar els incompliments de l'agent urbanitzador adjudicatari del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució única del sector 14 Avinguda Nord de sòl urbanitzable. Més informació en Serveis - Urbanisme - Programes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal