Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Tauler d'anuncis

14-03-2017 Ban de l’Alcaldia per a autoritzar la col·locació de flors i elements ornamentals en terra en períodes puntuals.

10-03-2017 Anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre convocatòria de subhasta pública per a l'adjudicació del lot núm. 8 dels serveis de temporada de platja 2017

21-02-2017 Anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna pel qual es sotmet al tràmit d'informació pública i d'audiència als interessats el projecte d'Ordenança Municipal Reguladora de l'Informe d'Avaluació d'Edificis.

01-02-2017 EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE ESTABLIMENT I ORDENACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA EN L'EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL

25-10-2016 EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MODIFICACIÓ DE LES SEGÜENTS ORDENANCES FISCALS NÚMEROS 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES; 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA I 27, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS I LA RESTA D’INGRESSOS PÚBLICS

10-10-2016 Edicte llicència subministrament de carburants en carretera CV-50 nº 3 (rotonda les oliveres), i llicència d'obres.

19-08-2016 Resolució per a rectificar la resolució de 19 de juliol, sobre atribució en favor del primer, segon i tercer tinent d’alcalde de les funcions pròpies de l’Alcaldia Presidència en els períodes que s’assenyalen

02-08-2016 EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

01-08-2016 Edicte de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, mitjançant el qual es proposa l’adopció de l’emblema distintiu per a commemorar el centenari de l’atorgament del títol de ciutat a Tavernes de la Valldigna

21-07-2016 L’Alcaldia Presidència, en data 19 de juliol de 2016, ha dictat resolució sobre atribució en favor del primer, segon i tercer tinent d’alcalde de les funcions pròpies de l’Alcaldia Presidència en els períodes que s’hi assenyalen

24-06-2016 RESOLUCIÓ 1626/2016 DE 17 DE JUNY, DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA, SOBRE MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DELEGAVA LA PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EN LA PRIMERA TINÈNCIA D'ALCALDIA LA QUAL S'AVOCA EN FAVOR DE L'ALCALDIA. (EXP. 001-0052/2011)

23-06-2016 Edicte llicència ambiental activitat d'extracció d'àrids en parcel·la 15, polígon 29 (pedrera).

20-06-2016 Edicte llicència ambiental activitat de subministrament de carburants en CV-50 (rotonda de les oliveres).

20-06-2016 Resolució sobre modificació de la resolució 1925/2015, de 30 de juliol, relativa a la delegació de la presidència efectiva i vicepresidència de les comissions municipals informatives permanents.

20-06-2016 Anunci de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre tràmit d’informació pública i audiència de la proposta de modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora del Servei de Policia Rural.

13-06-2016 ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE PROTECCIÓ DE L’ACCÉS ALS ANUNCIS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LES PRÀCTIQUES FORMATIVES DINS DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA LA DIPU ET BECA

10-06-2016 Resolució sobre ampliació horari general establiments públics durant l'època estival any 2016

07-06-2016 Edicte de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, mitjançant el qual es convoca un concurs per a l’adopció d’un emblema distintiu per a commemorar el centenari de l’atorgament del títol de ciutat a Tavernes de la Valldigna, aprovant les bases què ho regularan.

26-05-2016 Anunci sobre aprovació definitiva modificació puntual n. 1 Ordenança ocupació de domini públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars.

25-05-2016 ANUNCI SOBRE DISPONIBILITAT LOT NÚM. 8 DELS SERVEIS DE TEMPORADA PLATJA 2016.

11-05-2016 ANUNCI SOBRE DISPONIBILITAT LOT NÚM. 8 DELS SERVEIS DE TEMPORADA PLATJA 2016.

21-04-2016 Edicte Llicència Ambiental activitat confecció roba de vestir, c/ Costera,12-DR.

08-04-16 ANUNCI SOBRE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MITJANÇANT TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS.

07-04-16 ANUNCI SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ A LA PARCEL·LA 55 DEL POLÍGON 505.ANUNCI SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ A LA PARCEL·LA 55 DEL POLÍGON 505.

17-02-16 EDICTE SOBRE MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT DE VEHICLES EN EL PÀRQUING

16-02-16 Edicte llicència ambiental activitat destinada a oficina bancària en c/ Metge Grau, 2.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal