Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Economia i Hisenda

22-5-17 Publicació dels informes d'objecció del primer trimestre de 2017

22-5-17 Informes sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions

05-05-17  Actualització de les factures pagades l'últim mes

05-04-17  Actualització de les factures pagades l'últim mes

14-03-17  Actualització de les factures pagades l'últim mes

14-03-17 Publicació de la totalitat de les modificacions de crèdit realitzades durant 2016

13-03-17 Entrada en vigor del nou reglament de facturació cap al paper zero.

28-02-17 Al·legacions al pressupost 2017

28-02-17 Memòria de l'alcaldia del pressupost 2017

28-02-17 Bases d'execució del pressupost de 2017

28-02-17 Pressupost de 2017

25-11-16 Publicades les modificacions pressupostàries que s'han dut a terme, a dia de hui, durant l'any 2016

07-11-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

7-11-16 Informes sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions

10-10-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

9-09-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

5-08-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

14-07-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

10-06-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

19-05-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

19-05-16 Publicades les modificacions pressupostàries que s'han dut a terme, a dia de hui, durant l'any 2016

27-04-16 Publicat l'informe de Tresoreria sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions corresponents al primer trimestre de 2016

27-04-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

09-03-16  Actualització de les factures pagades l'últim mes

01-02-16 Nova informació sobre indicadors de l'exercici 2015

01-02-16 Nova informació sobre els informes d'objecció emesos del 3T de 2015

01-02-16 Nova informació sobre l'execució del pressupost de 2015 al tercer trimestre de 2015

01-02-16 Memòria de l'alcaldia del pressupost

01-02-16 Nova informació sobre el pressupost de 2016

01-02-16 Ja estan penjades el les bases d'execució del pressupost de 2016

22-09-15 Ja esta disponible el model de manteniment de tercers per a comunicar el compte bancari a l'ajuntament

22-09-15 Publicat el certificat del Ple sobre aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2014

22-09-15 Publicat en l'apartat Tauler d'Anuncis de la web dos nous edictes: un sobre massa salarial del personal laboral per a 2015 i un altre sobre el Pla Economicofinancer d’esta corporació per a l'exercici de 2015-2016

22-09-15 Publicats els informes de compliment objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015

15-09-15 Publicat l'informe de Tresoreria sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions corresponents al segon trimestre de 2015

15-09-15 Publicat l'informe d'objecció emés per la Intervenció General de l'Ajuntament durant el segon trimestre de 2015

15-09-15 Publicades les BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST des de 2010 fins a 2015

10-09-15 Publicat el RESUM DEL PRESSUPOST (despeses i ingressos) per a l'any 2015

14-08-15 Publicat l'edicte sobre l'aprovació inicial del pressupost del 2015 en el BOP. Qui vulga consultar l'expedient queda exposat al públic durant quinze dies en l'ajuntament de Tavernes. Podeu consultar el quadre resum del pressupost provisional 2015.

10-08-15 Publicada la memòria de l'Alcaldia del pressupost per a l'exercici 2015

14-05-15 Publicat els informes de Tresoreria sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions corresponents al quart trimestre de 2014 i el primer de 2015.

14-05-15 Publicat els informes d'objecció emesos per la Intervenció General de l'Ajuntament durant el quart trimestre de 2014 i el primer de 2015

14-05-15 Publicat l'estat d'execució del pressupost durant el quart trimestre de 2014 i el primer de 2015

14-05-15 Publicat el PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS durant el primer trimestre de l'any

02-02-15 Per a presentar factures electròniques este Ajuntament està adherit a la plataforma de l'Estat FACe amb un únic codi DIR, L01462384.

02-02-15 Actualitzat el manual del portal del proveïdor. Més informació Ajuntament / Serveis / Economia i Hisenda / Informació - Economia i Hisenda / Portal del proveïdor

19-01-15 Actualitzat el manual del portal del proveïdor. Més informació Ajuntament / Serveis / Economia i Hisenda / Informació - Economia i Hisenda / Portal del proveïdor

11-12-14 Ja teniu a la vostra disposició el manual del portal del proveïdor. Més informació Ajuntament / Serveis / Economia i Hisenda / Informació - Economia i Hisenda / Portal del proveïdor

05-12-14 El proper dimecres 10 de desembre a les 20:00 h. tindrà lloc al saló de plens de l’ajuntament una sessió informativa sobre El portal del proveïdor

01-12-14 Publicats els indicadors de superàvit (o dèficit) per habitant dels anys 2012 i 2013. Més informació en Ajuntament / Corporació i govern / Informació econòmica, comptable i pressupostària / Superàvit (o dèficit) per habitant.

31-10-14 Publicat el període mitjà de pagament a proveïdors. Més informació en Serveis->Economia i Hisenda

08-10-14 Publicat el pressupost de l'any 2014

16-09-14 Publicades les NOVES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

16-09-14 Publicades les AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST per part del Partit Popular i el certificat de l'acord de la JGL on es resol, no s'admet a tràmit i s'aprova.

16-09-14 Publicat el RESUM DEL PRESSUPOST (despeses i ingressos) per a l'any 2014

16-09-14 Publicades les modificacions pressupostàries que s'han dut a terme, a dia de hui, durant l'any 2014

15-09-14 Publicat l'ESTAT D'EXECUCIÓ del pressupost per al segon trimestre de l'any 2014

31-07-14 Des del 31/7 fins al 18-8 està obert el termini d'exposició al públic de l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'any 2014 i la plantilla de personal.

05-06-14 Exposició al públic del pressupost per a l’exercici 2014 .

19-05-14 Hem publicat la sol·licitud de devolució IVMDH cèntim sanitari. Es tracta d'una traducció del model proporcionat per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Més informació en Tràmits-Economia i Hisenda

15-05-14 Publicat l'estat d'execució del pressupost en el primer trimestre de l'any 2014. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Informació econòmica, comptable i pressupostària-Estat d’execució del pressupost

11-04-14 Publicada la modificació de crèdit número 9/14 per crèdit extraordinari núm. 5/14. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Informació econòmica, comptable i pressupostària-Modificacions pressupostàries

11-04-14 Hem publicat les ajudes i subvencions atorgades a l'Ajuntament al llarg de l'any 2013. Més informació en Ajuntament-Transparència municipal-Convenis subscrits i subvencions atorgades

09-04-14 Publicades les modificacions pressupostàries que s'han dut a terme, a dia de hui, durant l'any 2014

10-02-14 Hem publicat les bases d'execució del pressupost (com que el pressupost està prorrogat, les bases són les últimes que van ser aprovades). Més informació en Ajuntament-Transparència municipal-Transparència economicofinancera-Informació econòmica, comptable i pressupostari

10-02-14 Publicat l'estat d'execució del 4t trimestre de 2013. Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Informació econòmica, comptable i pressupostària-Estat d’execució del pressupost

16-12-13 Actualitzats diversos apartats amb informació relativa a l'any 2013 (resum pressupost, modificacions pressupostàries, estat d'execució del pressupost, ingressos i despeses municipals). Més informació en Ajuntament-Corporació i govern-Informació econòmica, comptable i pressupostària.

3-7-13 S'exposen al públic els expedients relatius al Compte General de l'exercici 2012, juntament amb els justificants i l'informe de la Intervenció municipal, durant un termini de 15 dies. Mes informació en Ajuntament->Corporació i govern->Normativa municipal i publicacions->Actuacions municipals en fase d'exposició pública->Compte General (En tràmit d’exposició pública)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal