Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Ordenances fiscals

NÚM. TÍTOL VIGENT
DES DE
VIGENT
FINS
PDF
1 Impost sobre béns immobles 1 de gener de 2009   pdf-ico
2 Impost sobre activitats econòmiques 1 de gener de 2017   pdf-ico
2 Impost sobre activitats econòmiques 1 de gener de 2009 31 de desembre de 2016 pdf-ico
3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 1 de gener de 2012   pdf-ico
4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 1 de gener de 2005   pdf-ico
5 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 16 de desembre de 2016   pdf-ico
5 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 1 de gener de 2000 15 de desembre de 2016 pdf-ico
6        
7 Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques. 1 de gener de 2005   pdf-ico
8 Taxa per l’expedició de documents administratius. 1 de gener de 1990   pdf-ico
9 Taxa per la prestació de serveis de cementeri. 1 de gener de 1990   pdf-ico
10 Taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans. 1 de gener de 2009   pdf-ico
11 Taxa pel servei d'atorgament de llicència d'obertura d'establiments. 1 de gener de 1990   pdf-ico
12 Taxa pel servei d'atorgament de llicències d'autotaxis i altres vehicles de lloguer. 1 de gener de 1990   pdf-ico
13 Taxa per la prestació de serveis especials motivats per espectacles, transports i altres activitats en els vies públiques. 13 de juliol de 2003   pdf-ico
14 Taxa per treballs facultatius relacionts amb l'execució d'obres municipals. 7 d'agost de 1996   pdf-ico
15 Taxa pel servei de retirada de vehicles de la via pública i custòdia subsegüent. 29 de juliol de 1992   pdf-ico
16 Taxa per la realització d'activitats reeducadores a menors en matèria de trànsit i seguretat viària en ocasió de mesures substitutòries del pagament de sancions en esta matèria. 13 de juliol de 2003   pdf-ico
17 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic per l'ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública. 1 de gener de 1999   pdf-ico
18        
19 Taxa per l'aprofitament especial de la via pública amb entrada i eixida de vehicles a través de la vorera (guals), reserves per a aparcament i per a càrrega i descàrrega de mercaderies de tota classe. 1 de gener de 2009   pdf-ico
20 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic amb instal·lació de quioscs en la via pública. 1 de gener de 2009   pdf-ico
21 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic amb l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 1 de gener de 1999   pdf-ico
22 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic amb parades, barraques, casetes, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic, indústries al carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 1 de gener de 1999   pdf-ico
23 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic per l'ocupació de terrenys dús públic amb materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastiments i altres instal·lacions anàlogues. 1 de gener de 1999   pdf-ico
24 Taxa pel servei de clavegueram. 1 de gener de 1996   pdf-ico
25 Preu públic pel servei d'escola infantil Víctor Calatayud. 1 de setembre de 1995   pdf-ico
26 Taxa per la realització d'actuacions facultatives relacionades amb la tramitació d'instruments de planejament i gestió urbanística. 7 d'agost de 1996   pdf-ico
27 Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals i la resta d'ingressos públics. 16 de desembre de 2016   pdf-ico
27 Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals i la resta d'ingressos públics. 1 de gener de 2012 15 de desembre de 2016 pdf-ico
28 Taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats culturals, esportives i recreatives. 1 de gener de 1999   pdf-ico
29 Taxa per la realització d'activitats relacionades amb proves selectives d'accés a la funció pública. 23 d'abril de 2004   pdf-ico
30 Ordenança municipal reguladora del quadre de sancions aplicable en este municipi per les infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, la competència sancionadora de la qual corresponga als òrgans d'esta ajuntament. 15 de maig de 2003   pdf-ico
31 Taxa per la prestació del servei de celebració de matrimoni civil autoritzat pel sr. Alcalde d'este Ajuntament. 1 de gener de 2005   pdf-ico
32 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general. 3 de maig de 2007   pdf-ico
33 Taxa per la prestació de serveis o realització d'activitats de la competència municipal en matèria d'urbanisme, medi ambient i habitatge 16 d'abril de 2008   pdf-ico
34 Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic amb caixers automàtics. 1 de gener de 2010   pdf-ico
35 Taxa per l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local que es produïx per l'ocupació i utilització de les oficines del viver d'empreses. 13 de maig de 2011   pdf-ico
36 Taxa per la prestació del servici d'aparcament de vehicles en el pàrquing subterrani municipal del passeig del País Valencià. 30 de setembre de 2012   pdf-ico
37 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA EN L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL. 6 D’ABRIL DE 2017   pdf-ico

 

 

Consulta Ordenances Fiscals
(En tràmit d’exposició pública)

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal