Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Modificacions pressupostàries

 

Any 2017

 (.ods Format full de càlcul de LibreOffice)

 

 Any 2016 (.ods Format full de càlcul de LibreOffice)

2015

NÚMERO EXP. DESCRIPCIÓ EXTRACTE DATA RESOLUCIÓ EDICTE INICIAL EDICTE DEFINITIU
012-0002/2015 Modificació de crèdit número 1/15 per incorporació de romanents número 1/15 Incorporació de romanents 26/01/2015    
012-0003/2015 Modificació de crèdit número 2/15 per transferència número 1/15 Transferència dins del capítol I Despeses de personal   11/02/2015 12/03/2015 
012-0004/2015 Modificació de crèdit número 3/15 per crèdit extraordinàri número 1/15 i suplement de crèdit número 1/15 Augmentar capitol VI d'Inversions i capítol 7 transferències de capital i suplementar capítol IV tranferències corrents   NO APROVADA  
012-0007/2015 Modificació de crèdit número 4/15 per incorporació de romanents número 2/15 Incorporació de romanents 10/02/2015    
012-0010/2015 Modificació de crèdit número 5/15 per crèdit extraordinàri número 2/15. Escola música   18/05/2015 17/06/2015
012-0011/2015 Modificació de crèdit número 6/15 per crèdit extraordinàri número 3/15. Edificis educatius   18/05/2015 17/06/2015
012-0012/2015 Modificació de crèdit número 7/15 per crèdit extraordinàri número 4/15. plaques semàfors   17/03/2015 22/04/2015
012-0013/2015 Modificació de crèdit número 8/15 per crèdit extraordinàri número 5/15 (Rehabilitació vivendes socials) Rehabilitació vivendes socials   18/05/2015 17/06/2015
012-0014/2015 Modificació de crèdit número 9/15 per crèdit extraordinàri número 6/15 Conveni ADISVA   17/03/2015 22/04/2015
012-0015/2015 Modificació de crèdit número 10/15 per crèdit extraordinàri número 7/15 Senyalització Poble i Platja   NO APROVADA  
012-0016/2015 Modificació de crèdit número 11/15 per crèdit extraordinàri número 8/15. mobiliari urba i senyalització   NO APROVADA  
012-0017/2015 Modificació de crèdit número 12/15 per crèdit extraordinàri número 9/15. inversions parcs i jardins   NO APROVADA  
012-0018/2015 Modificació de crèdit número 13/15 per crèdit extraordinàri número 10/15 (Embornals) Embornals   17/03/2015 22/04/2015
012-0019/2015 Modificació de crèdit número 14/15 per crèdit extraordinàri número 11/15 (Restauracio cementeri) Restauració cementeri   17/03/2015 22/04/2015
012-0020/2015 Modificació de crèdit número 15/15 per crèdit extraordinàri número 12/15. Adquisició vehicle agrícola   NO APROVADA  
012-0021/2015 Modificació de crèdit número 16/15 per suplement de crèdit número 2/15 Augmentar Conveni Banda Música 2015   17/03/2015 22/04/2015
012-0022/2015 Modificació de crèdit número 17/15 per suplement de credit 3/15.     17/03/2015 22/04/2015
012-0023/2015 Modificació de crèdit número 18/15 per generació de crèdit número 1/15   17/02/2015    
012-0024/2015 Modificació de crèdit número 19/15 per suplement número 4/15-il·luminacio led Ampliació adquisició de il·luminació LED   17/03/2015 22/04/2015
012-0025/2015 Modificació de crèdit número 20/15 per crèdit extraordinàri número 13/15 Reté Fase II   NO APROVADA  
012-0026/2015 Modificació de crèdit número 21/15 per crèdit extraordinàri número 14/15. Construcció Ninxols   17/03/2015 22/04/2015
012-0027/2015 Modificació de crèdit número 22/15 per crèdit extraordinàri número 15/15. maquinaria i utillatge   17/03/2015 22/04/2015
012-0029/2015 Modificació de crèdit número 23/15 per crèdit extraordinàri número 16/15 renting maquinaria cementeri   17/03/2015 22/04/2015
012-0030/2015 Modificació de crèdit número 24/15 per suplement de crèdit número 5/15 estudis urbanístics   NO APROVADA  
012-0031/2015 Modificació de crèdit número 25/15 per suplement de crèdit número 6/15 subministrament senyals de trànsit   NO APROVADA  
012-0032/2015 Modificació de crèdit número 26/15 percrèdit extraordinari número 17/15 equipament escola taller   22/04/2015 22/05/2015
012-0033/2015 Modificació de crèdit número 27/15 per generació de crèdit número 2/15 canon per aprofitaments urbanístics 04/03/2015    
012-0037/2015 Modificació de crèdit número 28/15 per generació de crèdit número 3/15 conveni roba usada 27/03/2015    
012-0038/2015 Modificació de crèdit número 29/15 per generació de crèdit número 4/15 remanent PPOS 2014-2015 31/03/2015    
012-0041/2015 Modificació de crèdit número 30/15 per generació de crèdit número 5/15 Subvenció de la Diputació Provincial de València per l'adquisició de mobiliari urba 16/04/2015    
012-0048/2015 Modificació de crèdit número 32/15 per generació de crèdit número 6/15 inversions parcs i jardins PIPJ 13/04/2015    
012-0049/2015 Modificació de crèdit número 33/15 per generació de crèdit número 7/15 subv. places menjador estiu 2015 26/05/2015    

2014

 

NÚMERO EXP. DESCRIPCIÓ EXTRACTE DATA RESOLUCIÓ EDICTE INICIAL EDICTE DEFINITIU
12-003/2014 Modificació de crèdit número 1/14per incorporació de romanents 1/14 incorporació de romanents 02/01/2014    
12-004/2014 Modificació de crèdit número 2/14 per crèdit extraordinari núm. 1/14 (sistema gestió accés pàrquing, desfibril·lador, aire condicionat, Jutjat de Pau i cistelles bàsquet) 20/01/2014  12/02/2014 
12-005/2014 Modificació de crèdit número 3/14 per crèdit extraordinari núm.2/14 (liquidació pàrquing)   20/01/2014 12/02/2014
12-006/2014 Modificació de crèdit número 4/14per incorporació de romanents 2/14  incorporació de romanents 20/01/2014    
12-007/2014 Modificació de crèdit número 5/14per transferencia de crèdit núm. 1/14 capítol personal 22/01/2014    
12-008/2014 Modificació de crèdit número 6/14  per crèdit extraordinari núm.3/14 Prèstecs   10/02/2014 05/03/2014
12-015/2014 Modificació de crèdit número 7/14per incorporació de romanents 3/14 incorporació de romanents 20/02/2014     
12-016/2014 Modificació de crèdit número 8/14 per crèdit extraordinari núm.4/14  inversions  (nínxols, solsides riu, mobilari urbà, reparació centres educatius, urbanització carrers de la Sardina)   NO HO APROVA EL PLE
12-020/2014 Modificació de crèdit número 9/14 per crèdit extraordinari núm.5/14 inversions (nínxols, solsides riu, mobilari urbà, reparació centres educatius, urbanització carrers de la Sardina, condicionament oficina policia local, infra.informàtica Braç Treballador, xarxa sanejam.Goleta)   15/03/2014 11/04/2014
12-023/2014 Modificació de crèdit número 10/14 per suplement de crèdit número 1/14 inversions (certif.final pavimentació diversos carrers la Sardina)   15/04/2014 14/05/2014
12-024/2014 capitol personal (regularitzacio conceptes per pagament part extra 2012) capitol personal (regularitzacio conceptes per pagament part extra 2012) 03/04/2014    
12-027/2014 Modificació de crèdit número 12/14 per generació de crèdit núm. 1/14) (PPOS 2014-2015) 30/04/2014    
12-028/2014 Modificació de crèdit número 13/14 per transferència de crèdit núm. 3/14 (aportació municipal Pla d'Ocupacio Conjunt ) 12/04/2014    
12-029/2014 Modificació de crèdit número 14/14 per crèdit extraordinari núm.6/14     NO HO APROVA EL PLE
12-033/2014 Modificació de crèdit numero 15/14 per generació de crèdit núm. 2/14 (la Diput et Beca) la dipu et beca 16/06/2014    
12-034-2014 Modificació de crèdit numero 16/14 per crèdit extraordinàri núm.7/14 servei menjador estiu Taller Ocupació   26/06/2014 21/07/2014
12-035-2014 Modificació de crèdit numero 17/14 per crèdit extraordinàri núm.8/14 i suplement de crèdit núm.2 .Instal.acions elèctriques
.linea mt camp esports
.insta.lacions casa cultura
.equips informatics
  26/06/2014 21/07/2014
12-037/2014 Modificació de crèdit numero 18/14 per transferència de crèdit núm. 4/14 (capítol I) plaça jubilació parcial CAPITOL I 23/06/2014    
12-038/2014 Modificació de crèdit número 19/14 per generació de crèdit número 3/2014 -Subvenció del SARC
-Subvenció del SEPE
25/06/2014    
12-040/2014 Modificació de crèdit número 20/14 per generació de crèdit número 4/2014 (Subv. SEPE obra actuacions en camins i àrees recreativesi neteja límit urbà, mur i canal defensa) 14/07/2014    
12-042/2014 Modificació de crèdit número 21/04 per crèdit extraordinàri num. 9/14 inversions policia ANUL.LADA    
12-043/2014 Modificació de crèdit número 22/14 per generació de crèdit número 5/2014 (Subv. Subv. Conselleria Benestar Social menjador estiu) 08/08/2014    
12-044/2014 Modificació de crèdit número 23/14 per generació de crèdit número 6/2014 (Subv. conjunta Diputació-Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques cofinançar les obres catastrofes) 08/08/2014    
12-046/2014 Modificació de crèdit número 24/14 per generació de crèdit número 7/2014 (Subv. SARC equipament per a centres Culturals.Compra de lector i faristols.Subv. PAP per al bienni 2014-2015 obra: Eliminació barreres arquitectòniques en avd.germanies i carrer la barca) 11/09/2014    
12-050/2014 Modificació de crèdit número 25/14 per transferencia de crèdit núm 5/14(capitol I) Modificacions Capítol I 29/09/2014    
12-051/2014 Modificació de crèdit número 26/14 per generació de crèdit número 8/14 Subv. Pla conjunt Adm.Públiques 01/10/2014    

2013

NÚMERO EXP. DESCRIPCIÓ EXTRACTE DATA RESOLUCIÓ EDICTE INICIAL EDICTE DEFINITIU
12-006/13 Modificació de crèdit núm. 1/13 per generació de crèdit número 1/13 SUBV. SEPE 14/01/2013    
12-007/12 Modificació de crèdit núm. 2/13 per incorporació de romanents  1/13 incorporació de romanents 23/01/2013    
12-009/13 Modificació de crèdit número 3/13 per crèdit extraordinari número 1/13  (Capítol VI)   13/03/2013
14/03/2013
05/05/2013
12-010/13 Modificació de crèdit número 4/13 per incorporació de romanents núm. 2/13  incorporació de romanents 13/02/2013    
12-011/13 Modificació de crèdit número 5/13 per incorporació de romanents núm. 3/13  incorporació de romanents 18/02/2013    
12-014/13 Modificació de crèdit número 6/13 per suplement de crèdit número 1/13  liquidació interessos   24/04/2013
25/04/2013
21/05/2013
12-017/13 Modificació de crèdit número 7/13  ANUL·LADA      
12-018/13 Modificació de crèdit número 8/13 per crèdit extraordinari 2/13  Passarel·les platja   24/04/2013
25/04/2013
21/05/2013
12-023/13 Modificació de crèdit número 9/13 per generació de crèdit número 2/2013  (La Dipu te Beca) 05/06/2013    
12-024/13 Modificació de crèdit número 10/13 per generació de crèdit número 3/2013  (subv. SARC) 05/06/2013    
12-025/13 Modificació de crèdit número 11/13 per generació de crèdit número 4/2013  (Subv. Pla de Camins Rurals) 05/06/2013    
12-026/13 Modificació de crèdit número 12/13 per transferència número 1/13  ANUL·LADA      
12-027/13 Modificació de crèdit número 13/13 per crèdit extraordinari número 3/13 i suplement de crèdit número 2/13  (augmentar diverses aplicacions pressupostàries) 26/06/2013 27/06/2013 20/07/2013
12-029/13 Modificació de crèdit número 14/13 per crèdit extraordinari número 4/13  (augmentar capítol VI)   26/06/2013
27/06/2013
20/07/2013
12-030/13 Modificació de crèdit número 15/13 per crèdit extraordinari número 5/13  i suplement de crèdit número 3/13  (Capítol VI)   11/07/2013
12/07/2013
05/08/2013
12-031/13 Modificació de crèdit número 16/13 per transferència de crèdit número 2  (Capítol I) 19/06/2013    
12-033/13 Modificació de crèdit número 17/13 per crèdit extraordinari núm. 6/13   La Sardina   11/07/2013
12/07/2013
05/08/2013
13-034/13 Modificació de crèdit número 18/13 per transferència de crèdit núm. 3/13  (Capítol I) 02/07/2013    
12-035/13 Modificació de crèdit número 19/13 per generació de crèdit núm. 5/2013   (Subv. SEPE 2013) 09/07/2013    
12-036/13 Modificació de crèdit número 20/13 per generació de crèdit número 6/2013 (Subv. SARC promoció cultural)  10/07/2013    
12-037/13 Modificació de crèdit número 21/13 per generació de crèdit número 7/2013  (Subv. SARC festes del poble) 03/07/2013    
12-038/13 Modificació de crèdit número 22/13 per generació de crèdit número 8/2013  (subv. Programa Provincial d' Assistència nutricional per a Menors Escolaritzats en Educació Infantil i Primària) 10/07/2013    
12-039/13 Modificació de crèdit número 23/13 per crèdit extraordinari 7/13  ANUL·LADA      
12-041/13 Modificació de crèdit número 24/13 per generació de crèdit número 9/2013  (subv. Promoció de l'accessibilitat per equipaments platja) 22/07/2013    
12-042/13 Modificació de crèdit número 25/12 per crèdit extraordinari núm. 8/13  Pla d'ocupació   19/08/2013
20/08/2013
14/09/2013
12-044/13  Modificació de crèdit número 26/13 per crèdit extraordinari núm. 9/13  cànons d'aigua   19/08/2013
20/08/2013
14/09/2013
12-045/13 Modificació  de crèdit número 27/13 per generació de crèdit número 10/2013  (PPOS 2013) 30/07/2013    
12-047/13 Modificació  de crèdit número 28/13 per transferència de crèdit número 4/2013  (festes) 02/09/2013    
12-049/13 Modificació de crèdit número 29/13 per transferència de crèdit núm. 5  (augmentar AINP) 16/09/2013    
12-051/13 Modificació  de crèdit número 30/13 per generació de crèdit número 11/2013  (llums led-participació ciutadana-enjardinament-pla ocupació conjunt) 03/10/2013    
12-053/13 Modificació de crèdit número 31/13 per generació de crèdit núm. 12/13  Subv. De Foment cultura emprenedora Joves de la FEMP 11/10/2013    
12-057/13 Modificació de crèdit número 32/13 per crèdit extraordinari núm. 10/13 (Caritas nit paelles)  (Caritas nit paelles)   09/11/2013 04/12/2013
12-058/13 Modificació de crèdit número 33/13  per crèdit extraordinari núm. 11/13 (sistema gestió accés pàrquing i aire condicionat Jutjat de Pau)  (sistema gestió accés pàrquing i aire condicionat Jutjat de Pau)   NO APROVADA   
12-059/13 Modificació de crèdit número 34/13 per transferència de crèdit núm. 6/06 ( augmentar AINP) 21/11/2013    
12-062/13 ME. MODIFICACIÓ DE CREDIT NUM.35  PER GENERACIÓ NÚM.. 13  (subv.Adequacio zona jocs Goleta i Passeig (PAP 2013) 10/12/2013    
12-063/13 Modificació de crèdit número 36/13 per transferència de crèdit núm. 7/13 ( Manteniment edificis esportius i conveni Balls Populars)  ( Manteniment edificis esportius i conveni Balls Populars) 11/12/2013    
12-064/13 MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM.. 37/13  PER GENERACIÓ NÚM.. 14/13  (Sub. SEPE romanents) 11/12/2013    
12-065/13 MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM.. 38/13  PER GENERACIÓ NÚM.. 15/13  (Amortització obres Aquagest) 19/12/2013    
12-066/13 MODIFICACIÓ DE CREDIT NÚM.. 39/13  PER TRANSFERÈNCIA NÚM.. 8 (CAPÍTOL I)  (CAPÍTOL I) 27/12/2013    Any 2012

Any 2011

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal