Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

T'escoltem

Estructura administrativa i de personal

L’activitat de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna es desplega a través d’àrees d’actuació que s’estructuren administrativament en unitats, seccions i activitats. En l’apartat Organigrama trobareu informació de les diferents divisions administratives de l’Ajuntament, conforme a la vigent organització municipal.

Si cliqueu sobre cada secció o activitat trobareu informació de les funcions que té, del cap responsable i dels treballadors adscrits.

Tot seguit trobareu la Relació de Llocs de Treball i la plantilla de personal de l’Ajuntament.

 

Podeu trobar els següents apartats

Organigrama administratiu de l'Ajuntament

UNITAT SERVEIS JURIDICOADMINISTRATIUS

Secció Secretaria General

Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades

Activitat d'Informació, Registre General, Notificacions i Estadística

Activitat d'Informàtica

Activitat de Promoció Lingüística

Secció Personal

Activitat de Recursos Humans i Gestió de Personal

Activitat de Foment Local i Promoció Turística

Secció Contractació Administrativa

Secció Tècnica, Arquitectura i Enginyeria

Activitat de Planejament, Gestió Urbanística, Obres i Serveis Públics

Activitat d'Habitatge i Disciplina Urbanística

Secció Urbanisme i Medi Ambient

UNITAT SERVEIS ECONOMICOFINANCERS

Secció Intervenció General.

Activitat d'Oficina Pressupostària i Fiscalització d’Ingressos

Activitat de Patrimoni Municipal

Activitat de Fiscalització de Despeses

Secció Tresoreria, Recaptació, Gestió Tributària i Inspecció

Activitat de Tresoreria

Activitat de Recaptació

Activitat de Gestió Tributària

Activitat de Inspecció

Activitat de Cadastre

UNITAT SEGURETAT CIUTADANA

Secció d'Administració, Seguretat Ciutadana, Trànsit, Mobilitat i Protecció Civil

UNITAT SERVEIS SOCIALS, SANITAT, PROMOCIÓ CULTURAL I TEMPS LLIURE, EDUCACIÓ I ESPORTS

Secció de Serveis Socials

Secció de Promoció Cultural, Educació i Joventut

Activitat d'Arxiu i Biblioteca

Activitat de Cultura, Festes i Joventut

Activitat d'Educació

Secció d'Esports

UNITAT FOMENT AGRARI

Secció de Serveis Agraris

Activitat d'Administració Agrària

Activitat de Relacions Agràries

UNITAT CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE BÉNS MUNICIPALS

Secció d'Oficis Municipals i Manteniment

Relació de Llocs de Treball i plantilla de personal de l'Ajuntament

Acords d’autorització de compatibilitat a empleats públics

Masa salarial del personal laboral del sector públic local.

 

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 2012 · Tots els drets reservats
Plaça Major, 1 · 46760 València · TLF. 96 282 40 15 · FAX. 96 282 20 27
Avís legal